Language of document : ECLI:EU:F:2014:61

EUROPOS SĄJUNGOS
TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2014 m. gegužės 6 d.

Byla F‑153/12

Claude Forget

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnas – Darbo užmokestis – Šeimos išmokos – Namų ūkio išmoka – Skyrimo sąlyga – Registruota partnerystė pagal Liuksemburgo teisę – Partneriai, kuriuos sieja tvirtos nesantuokinės partnerystės ryšiai, turintys teisinę galimybę susituokti – Pareigūnas, neatitinkantis Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 1 straipsnio 2 dalies c punkte numatytų sąlygų“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys; juo C. Forget prašo, pirma, panaikinti 2012 m. rugsėjo 25 d. sprendimą, kuriuo Europos Komisija atsisakė skirti namų ūkio išmoką jam ir pensiją netekus maitintojo jo partnerei, ir, antra, pripažinti neteisėtu Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų (toliau – Pareigūnų tarnybos nuostatai) VII priedo 1 straipsnio 2 dalies c punkto iv papunktį ir 17 straipsnio pirmą pastraipą.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį. C. Forget padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jo priteisiamos Europos Komisijos patirtos bylinėjimosi išlaidos. Europos Sąjungos Taryba padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Darbo užmokestis – Šeimos išmokos – Namų ūkio išmoka –Skyrimo sąlygos – Pareigūnas, registruotas kaip vienas iš parnerių, kuriuos sieja stabilios nesantuokinės partnerystės ryšiai – Teisinė galimybė susituokti – Savarankiškos sąvokos

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 1d straipsnis ir VII priedo 1 straipsnio 2 dalies c punktas)

2.      Pareigūnai – Darbo užmokestis – Šeimos išmokos – Namų ūkio išmoka – Skyrimo sąlygos – Darbo užmokesčių lygybės principas – Partneriai, kuriuos sieja stabilios partnerystės ryšiai, turintys teisinę galimybę susituokti – Diskriminacija dėl lyties – Nebuvimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 1d straipsnis ir VII priedo 1 straipsnio 2 dalies c punktas)

1.      Pareigūnų tarnybos nuostatų 1d straipsnyje esanti nesantuokinės partnerystės sąvoka yra savarankiška, nes minėtame straipsnyje ne daroma nuoroda į konkrečiu atveju taikytinas nacionalinėje teisėje nustatytas sąlygas, o įtvirtinta atskira teisinė tvarka – VII priedo 1 straipsnio 2 dalies c punkte šiuo tikslu nustatytos sąlygos.

Šiame straipsnyje reikalaujama, pirma, kad pora pateiktų valstybės narės ar valstybės narės bet kurios kompetentingos institucijos pripažįstamą teisinį dokumentą, patvirtinantį jų, kaip nesantuokinių partnerių, statusą, ir, antra, nustatoma papildoma sąlyga, kad pora valstybėje narėje neturėtų teisinių galimybių susituokti. Dėl pastarosios sąlygos turinio ir apimties toje pačioje nuostatoje patikslinama, kad pora laikoma turinčia teisines galimybes susituokti tik tada, jeigu abu jos nariai atitinka valstybės narės teisės aktuose nustatytas sąlygas, leidžiančias tokios poros santuoką.

Taigi poros, turinčios teisines galimybes susituokti, sąvoka yra Pareigūnų tarnybos nuostatų sąvoka ir turi būti aiškinama tik savarankiškai. Be kita ko, ji atitinka teisės aktų leidėjo siekiamą tikslą, nurodytą Reglamento Nr. 723/2004, kuriuo buvo patvirtinta ši Pareigūnų tarnybos nuostatų redakcija, 8 konstatuojamojoje dalyje, pagal kurią svarbu, kad santuokiniais ryšiais, valstybėje narėje pripažįstamais tvirta partneryste, nesusietiems pareigūnams, neturintiems teisinių galimybių susituokti, būtų mokamos tokios pačios išmokos kaip ir susituokusioms poroms.

(žr. 22–24 punktus)

2.      Dėl diskriminacijos suteikiant namų ūkio išmokas, kylančios dėl skirtingo požiūrio į pareigūnus, sudariusius nesantuokinę partnerystę su tos pačios lyties asmeniu ir neturinčius teisinės galimybės susituokti pagal taikytiną nacionalinę teisę, ir pareigūnus, kurie, būdami skirtingos lyties ir turėdami teisinę galimybę susituokti, pasirinko nesantuokinę partnerystę, reikia konstatuoti, jog palyginimas yra klaidingas, nes Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 1 straipsnio 2 dalies c punkte neįtvirtinamas ir negali būti įtvirtinamas autonominis reglamentavimas, kuris būtų nesuderinamas arba viršytų tai, kas nustatyta nuostatomis, kuriomis kiekvienoje Sąjungos valstybėje narėje reglamentuojamos šiose nuostatuose numatytoms galimoms santuokinių ir nesantuokinių santykių kategorijoms būdingos teisės ir pareigos. Tačiau šiame straipsnyje, būtent dėl šių skirtingų nacionalinės teisės nuostatų, visiems pareigūnams, kurie yra valstybėje narėje teisiškai pripažinti partneriai ir prašo namų ūkio išmokos, tik nustatoma specifinė sąlyga, t. y. kad pora, bet ne pats pareigūnas neturėtų galimybės susituokti. Taigi ši sąlyga priklauso, kiek tai susiję su pareigūno, kuris yra partneris, lytimi arba seksualine orientacija, tik nuo teisinės tvarkos, kuri pagal kiekvienos valstybės narės teisės aktus taikoma minėtoms nesantuokinėms partnerystėms, todėl, Pareigūnų tarnybos nuostatų požiūriu, ši sąlyga yra visiškai neutrali.

Be kita ko, atsižvelgiant į skirtingus nacionalinės teisės aktus šioje srityje, kurie priklauso tik valstybių narių kompetencijai, sąlyga, kad pora turi negalėti susituokti, nėra netiesiogiai diskriminuojanti, kai tarp skirtingų galimų teisiškai pripažintų tarpasmeninių santykių santuoka yra vienintelė civilinių santykių forma, bendra visoms Sąjungos valstybėms narėms, tačiau taip nėra partnerystės atveju.

Žinoma, Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 1 straipsnio 2 dalies c punkto nuostatomis įtvirtinamas objektyvus skirtingas šių dviejų pareigūnų kategorijų vertinimas. Tačiau darant prielaidą, kad šių dviejų asmenų kategorijų situacija atsižvelgiant į namų ūkio išmokos tikslą yra panaši, toks skirtingas požiūris turi būti laikomas objektyviai pateisinamu, nes Sąjungos teisės aktų leidėjas siekė, kad santuokiniais ryšiais, valstybėje narėje pripažįstamais tvirta partneryste, nesusietiems pareigūnams, neturintiems teisinių galimybių susituokti, būtų mokamos tokios pačios išmokos kaip ir susituokusioms poroms.

(žr. 27–29, 31 ir 32 punktus)