Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 15 октомври 2014 г. — Van de Water/Парламент

(Дело F-86/13)1

(Публична служба — Права и задължения на длъжностното лице — Деклариране на намерение за упражняване на професионална дейност след прекратяване на функциите — Член 16 от Правилника — Съвместимост с легитимните интереси на институцията — Забрана)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Robert van de Water (Кримберген, Белгия) (представители: P. Bentley, QC, и R. Bäuerle, адвокати)Ответник: Европейски парламент (представители: N. Chemaï и M. Dean)ПредметЖалба за отмяна на решението, с което на жалбоподателя се забранява да заема длъжността съветник на премиер-министъра на Украйна за период от две години след прекратяването на функциите му в Европейския парламентДиспозитивОтхвърля жалбата.Г-н  Van de Water понася направените от него съдебни разноски, както и съдебните разноски на Европейския парламент.