Language of document :

Talan väckt den 29 september 2014 – ZZ mot rådet

(Mål F-98/14)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten M. Velardo)

Svarande: Europeiska unionens råd

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av två meddelanden till personalen från rådet, i de delar som meddelandena innebär att rätten till återbetalning av kostnader för resa från anställningsorten till ursprungsorten och rätten till resdagar kopplas till utlandstillägget och det särskilda utlandstillägget samt skadestånd för den ideella och ekonomiska skada som sökanden påstår sig ha lidit.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

med stöd av artikel 270 FEUF ogiltigförklara dels det beslut som finns i meddelande till personalen 13/14 (beslut 2/2014) av den 9 januari 2014, vilket ändrade systemet för resdagar som en följd av att artikel 7 i bilaga V till tjänsteföreskrifterna trädde i kraft den 1 januari 2014, dels det beslut som finns i meddelande till personen 9/14 (beslut 12/2014), vilket ändrade systemet för ersättning av resekostnader till följd av att artikel 8 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna trädde i kraft den 1 januari 2014. Dessa artiklar i tjänsteföreskrifterna ändrades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1023/2013 av den 22 oktober 2013 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen, vilken offentliggjordes i nr L 287 i den officiella tidningen den 29 oktober 2013. Yrkandet om ogiltigförklaring avser endast de delar av meddelandena som kopplar samman rätten till resekostnader och resdagar till utlandstillägget eller det särskilda utlandstillägget samt artikel 6 i meddelande 9/14 genom vilken det införs nya regler för fastställandet av ursprungsorten.

förplikta svaranden att till sökanden utge skadestånd med 165 596, 42 euro för ekonomisk skada samt med 40 000 euro för ideell skada,

förplikta svaranden att på dessa belopp betala ränta om 6,75 procent,

förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna.