Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2014. gada 15. oktobra spriedums – AY/Padome

(lieta F-23/11 RENV) 1

Civildienests – Ierēdņi – Lietas nodošana atpakaļ Civildienesta tiesā pēc nolēmuma atcelšanas – Paaugstināšana amatā – 2010. gada paaugstināšana amatā – Salīdzinošs nopelnu izvērtējums – Lēmums nepaaugstināt prasītāju amatā

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: AY (pārstāvis É. Boigelot, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji M. Bauer un A. F. Jensen)

Priekšmets

Prasība atcelt Padomes lēmumu neiekļaut prasītāju to ierēdņu sarakstā, kas 2010. gada paaugstināšanas amatā ietvaros paaugstināti AST 9 pakāpē, un atlīdzināt nodarīto morālo kaitējumu. Lieta T-167/12 P nodota atpakaļ Civildienesta tiesai pēc kasācijas sūdzības.Rezolutīvā daļa:prasību noraidīt;AY sedz savus tiesāšanās izdevumus, attiecīgi, lietās F-23/11, T-167/12 P un F-23/11 RENV, kā arī atlīdzina Eiropas Savienības Padomes izdevumus lietā F-23/11;Eiropas Savienības Padome sedz savus tiesāšanās izdevumus lietās T-167/12 P un F-23/11 RENV.