Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 24 czerwca 2014 r. – ZZ przeciwko Komisji Europejskiej

(Sprawa F-59/14)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat H. Mannes)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Służba publiczna – Żądanie odszkodowania i zadośćuczynienia wraz z odsetkami za szkodę i krzywdę poniesione rzekomo z uwagi na utratę szansy zatrudnienia na stanowisku w UE, w oparciu o wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 29 września 2010 r. w sprawie F-5/08 Brune przeciwko Komisji.Żądania strony skarżącejZasądzenie od strony pozwanej na rzecz skarżącego odszkodowania i zadośćuczynienia wraz z odsetkami za szkodę i krzywdę poniesione z uwagi na sprzeczne z prawem wykluczenie z postępowania konkursowego EPSO/AD/26/05;obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania;pomocniczo wydanie wyroku zaocznego.