Language of document :

Talan väckt den 24 juni 2014 – ZZ mot Europeiska kommissionen

(Mål F-59/14)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten H. Mannes)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Personalmål – Talan om skadestånd för materiell och ideell skada som sökanden lidit till följd av förlusten av en möjlighet att kunna anställas av EU, jämte dröjsmålsränta, med åberopande av personaldomstolens dom av den 29 september 2010 i mål F-5/08 Brune mot kommissionen.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

förplikta svaranden att ersätta sökanden för materiell och ideell skada som sökanden lidit, jämte dröjsmålsränta, på grund av det rättsstridiga beslutet att utesluta sökanden från uttagningsprov EPSO/AD/26/05,

förplikta svarandena att ersätta rättegångskostnaderna,

vid behov meddela tredskodom.