Language of document : ECLI:EU:C:2013:793

Vec C‑561/12

Nordecon AS

a

Ramboll Eesti AS

proti

Rahandusministeerium

(návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Riigikohus)

„Verejné zákazky – Rokovacie konanie so zverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania – Možnosť verejného obstarávateľa rokovať o ponukách, ktoré nie sú v súlade so záväznými požiadavkami technických špecifikácií uvedenými v zadávacích podkladoch týkajúcich sa zákazky“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 5. decembra 2013

1.        Prejudiciálne otázky – Právomoc Súdneho dvora – Hranice – Právomoc vnútroštátneho súdu – Zistenie a posúdenie skutkového stavu – Potreba prejudiciálnej otázky a relevantnosť položených otázok – Posúdenie vnútroštátnym súdom – Zjavne nerelevantné otázky a hypotetické otázky položené v kontexte vylučujúcom užitočnú odpoveď – Otázky, ktoré nemajú vzťah k predmetu sporu vo veci samej

(Článok 267 ZFEÚ)

2.        Aproximácia právnych predpisov – Postupy zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby – Smernica 2004/18 – Rokovacie konanie so zverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania – Možnosť verejného obstarávateľa rokovať o ponukách, ktoré nie sú v súlade so záväznými požiadavkami technických špecifikácií uvedenými v zadávacích podkladoch týkajúcich sa zákazky – Neexistencia

(Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18, článok 30 ods. 2)

1.        Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 28 – 30)

2.        Článok 30 ods. 2 smernice 2004/18/ES o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby neumožňuje verejnému obstarávateľovi rokovať s uchádzačmi o ponukách, ktoré nespĺňajú záväzné požiadavky stanovené v technických špecifikáciách zákazky.

Aj keď je totiž verejný obstarávateľ oprávnený v rámci rokovacieho konania rokovať, je vždy povinný dbať o to, aby boli dodržané požiadavky zákazky, ktorým bola priznaná záväzná povaha. Ak by to tak nebolo, bola by porušená zásada, podľa ktorej verejní obstarávatelia konajú transparentne, a nemohol by sa dosiahnuť cieľ zaručiť absenciu rizika uprednostňovania a svojvôle zo strany verejného obstarávateľa.

Ak by sa okrem toho pripustilo, že ponuka, ktorá nie je v súlade so záväznými podmienkami, je prípustná na účely rokovania, stanovenie záväzných podmienok v zadávacom konaní by bolo zbavené všetkej užitočnosti a verejný obstarávateľ by nemohol rokovať s uchádzačmi na základe, ktorý je pre týchto posledných uvedených uchádzačov spoločný a ktorý tvoria uvedené podmienky, čiže by s nimi nemohol zaobchádzať rovnako.

(pozri body 36 – 39 a výrok)