Language of document : ECLI:EU:C:2013:771

C‑50/12. P. sz. ügy

Kendrion NV

kontra

Európai Bizottság

„Fellebbezés – Verseny – Kartellek – A műanyag ipari zsákok piaca – A leányvállalat által elkövetett jogsértés anyavállalatnak való betudhatósága – Az anyavállalatnak a leányvállalattal szemben kiszabott bírság megfizetéséért való egyetemleges felelőssége – A Törvényszék előtti eljárás túlzott időtartama – A hatékony bírói jogvédelem elve”

Összefoglaló – A Bíróság ítélete (nagytanács), 2013. november 26.

1.        Verseny – Uniós szabályok – Jogsértések – Betudhatóság – Anyavállalat és leányvállalatok – Gazdasági egység – Értékelési szempontok – A leányvállalataiban 100%‑os részesedéssel rendelkező anyavállalat által e leányvállalatokra gyakorolt meghatározó befolyás vélelme – Az e vélelmet megdönteni kívánó társaság bizonyítási kötelezettségei

(EK 81. cikk, (1) bekezdés [jelenleg EUMSZ 101. cikk, (1) bekezdés])

2.        Intézmények jogi aktusai – Indokolás – Kötelezettség – Terjedelem – A versenyszabályokat alkalmazó határozat

(EUMSZ 296. cikk)

3.        Verseny – Uniós szabályok – Leányvállalat által elkövetett jogsértés – Az anyavállalatnak való betudás – A bírság megfizetésre vonatkozó egyetemleges kötelezettség – Terjedelem – A jogsértés elkövetése idején az EK 81. cikk értelmében egy vállalkozást alkotó, majd a bírságot kiszabó határozat keltekor e formában való létüket megszüntető anya‑ és leányvállalat – A bírság maximális összegének meghatározására gyakorolt hatások

(EK 81. cikk, (1) bekezdés [jelenleg EUMSZ 101. cikk, (1) bekezdés]; 1/2003 tanácsi rendelet, 23. cikk, (2) bekezdés)

4.        Verseny – Bírságok – Összeg – Meghatározás – Az egyenlő bánásmód elve – A vállalkozások közötti, a legmagasabb összeg alkalmazásából eredő különbségek – Megengedhetőség

(EK 81. cikk, (1) bekezdés [jelenleg EUMSZ 101. cikk, (1) bekezdés]; 1/2003 tanácsi rendelet, 23. cikk, (2) bekezdés)

5.        Európai uniós jog – Elvek – Alapvető jogok – A Bíróság által biztosított tiszteletben tartás – Tisztességes eljáráshoz való, mindenkit megillető jog – Ésszerű határidő betartása – Az Emberi Jogok Európai Egyezménye általi elismerés – Az Európai Unió Alapjogi Chartájára való hivatkozás – A hatékony bírói jogvédelemhez való jog

(Az Európai Unió Alapjogi Chartája, 47. cikk)

6.        Bírósági eljárás – A Törvényszék előtti eljárás időtartama – Ésszerű határidő – A versenyszabályok megsértésének megtörténtével kapcsolatos jogvita – Az ésszerű határidő be nem tartása – Következmények

(Az Európai Unió Alapjogi Chartája, 47. cikk, második bekezdés)

7.        Bírósági eljárás – A Törvényszék előtti eljárás időtartama – Ésszerű határidő – Értékelési szempontok

(Az Európai Unió Alapjogi Chartája, 47. cikk, második bekezdés)

8.        Szerződésen kívüli felelősség – A Törvényszék előtti eljárás túlzott időtartamára alapított kérelem – Feltételek – Jogellenesség – Kár – Okozati összefüggés – Értékelési szempontok – Az ítélkező testület összetétele

(EUMSZ 256., EUMSZ 269. és EUMSZ 340. cikk; az Európai Unió Alapjogi Chartája, 47. cikk, második bekezdés)

1.        Lásd a határozat szövegét.

(vö. 27–34. pont)

2.        Lásd a határozat szövegét.

(vö. 41–48. pont)

3.        Ha mind az anya‑, mind a leányvállalat felelőssége azon a körülményen alapul, hogy mindkét társaság annak a gazdasági egységnek képezte a részét, amely megsértette az EK 81. cikket, akkor az anyavállalatot e körülmény folytán úgy kell tekinteni, mintha maga sértette volna meg az uniós versenyjogi szabályokat. Ebből következik, hogy a bírság megfizetését illetően az ilyen gazdasági egységet képező két társaság között fennálló egyetemlegességi viszony nem korlátozható a leányvállalattal szemben kiszabott bírság megfizetésének biztosítása érdekében az anyavállalat által nyújtott egyfajta biztosítékra.

Abban az esetben, ha két különálló jogi személy – mint például egy anyavállalat és a leányvállalata – a versenyjogi szabályok megsértése miatt velük szemben bírságot kiszabó határozat meghozatalának időpontjában már nem képez az EK 81. cikk értelmében vett egyetlen vállalkozást, mindegyiküknek joga van ahhoz, hogy egyedileg alkalmazzák vele szemben a forgalom 10%‑ának felső határát. E feltételek mellett az anyavállalat nem tarthat igényt arra, hogy a korábbi leányvállalatára irányadó felső határ előnyeiben részesüljön.

Következésképpen az anyavállalatot lehet a leányvállalatával szemben kiszabott bírságnál magasabb összegű bírság megfizetésére kötelezni.

(vö. 55–58. pont)

4.        Lásd a határozat szövegét.

(vö. 62–68. pont)

5.        Lásd a határozat szövegét.

(vö. 77., 78., 106. pont)

6.        Amennyiben valamely uniós bíróság megsérti az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkének második bekezdéséből eredő azon kötelezettségét, hogy az előtte folyamatban levő ügyeket ésszerű időn belül tárgyalja, ezt a Törvényszék előtt indított kártérítés iránti eljárás keretében lehet szankcionálni, mivel az ilyen kereset képez hatékony jogorvoslatot.

Ebből következően az ésszerű időn belüli határozathozatal Törvényszék általi elmulasztásából eredő kár megtérítése iránti kérelmet nem lehet fellebbezés formájában közvetlenül a Bíróság elé terjeszteni, hanem azt magához a Törvényszékhez kell benyújtani.

Amennyiben nem létezik olyan ténykörülmény, amely arra utalna, hogy a Törvényszék előtti eljárás elhúzódása hatással lett volna a jogvita kimenetelére, az ésszerű időn belüli határozathozatal elmulasztása nem vezethet a megtámadott ítélet hatályon kívül helyezéséhez. Továbbá, figyelembe véve az uniós versenyjogi szabályok tiszteletben tartásának szükségességét, a Bíróság nem engedheti meg a fellebbezőnek a bírság megalapozottságának vagy összegének pusztán az ésszerű időn belüli határozathozatal elmulasztásának indokával történő megkérdőjelezését, miközben a Bíróság a bírsággal és az általa szankcionált magatartással kapcsolatban a Törvényszék által tett megállapítások ellen irányuló jogalapok összességét mint megalapozatlant elutasította.

(vö. 81., 82., 87., 94., 95. pont)

7.        Lásd a határozat szövegét.

(vö. 96–98., 102–106. pont)

8.        Az ésszerű időn belüli határozathozatal Törvényszék általi elmulasztásából eredő kár megtérítése iránti kérelem folytán indult eljárásban a Törvényszék feladata, hogy mind a hivatkozott kár mértékét, mind pedig a kár és a vitás bírósági eljárás túlzott időtartama közötti okozati összefüggést az erre vonatkozóan nyújtott bizonyítékok vizsgálata révén értékelje.

E tekintetben az arra alapított kártérítési kereset esetében, hogy a Törvényszék megsértette az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkének második bekezdését, mivel nem tartotta tiszteletben az ésszerű időn belüli határozathozatallal kapcsolatos követelményeket, az EUMSZ 340. cikk második bekezdése értelmében a Törvényszék feladata, hogy figyelembe vegye a hasonló jogsértésekre alapított keresetek elbírálása tekintetében a tagállamok jogában alkalmazandó általános jogelveket. Ezzel összefüggésben különösen azt kell vizsgálnia, hogy a vagyoni kár létezésén felül azonosítható‑e olyan nem vagyoni kár, amely az eljárás időtartamának elhúzódása által érintett felet érte, és amely adott esetben megfelelő kártérítést alapoz meg.

Ennélfogva az EUMSZ 256. cikk (1) bekezdésének értelmében az ilyen kártérítési keresetek elbírálására hatáskörrel rendelkező Törvényszék feladata, hogy a kifogásolt időtartamú eljárás alapjául szolgáló jogvitában eljárótól eltérő összetételű tanácsban, az ésszerű határidő elve Törvényszék általi betartásának vizsgálata céljából a Bíróság által meghatározott szempontok alapján hozzon határozatot.

(vö. 99–101. pont)