Language of document : ECLI:EU:C:2013:771

Vec C‑50/12 P

Kendrion NV

proti

Európskej komisii

„Odvolanie – Hospodárska súťaž – Kartely – Trh s plastovými priemyselnými vrecami – Pripísateľnosť porušenia, ktorého sa dopustila dcérska spoločnosť, materskej spoločnosti – Solidárna zodpovednosť materskej spoločnosti za zaplatenie pokuty uloženej dcérskej spoločnosti – Neprimeraná dĺžka konania pred Všeobecným súdom – Zásada účinnej súdnej ochrany“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 26. novembra 2013

1.        Hospodárska súťaž – Pravidlá Únie – Porušenia – Pripísanie – Materská spoločnosť a dcérske spoločnosti – Hospodárska jednotka – Kritériá posúdenia – Domnienka rozhodujúceho vplyvu uplatňovaného materskou spoločnosťou na dcérske spoločnosti, ktoré sú v 100 % vlastníctve materskej spoločnosti – Dôkazná povinnosť spoločnosti, ktorá chce vyvrátiť túto domnienku

[Článok 81 ods. 1 ES (teraz článok 101 ods. 1 ZFEÚ)]

2.        Akty inštitúcií – Odôvodnenie – Povinnosť – Rozsah – Rozhodnutie o uplatnení pravidiel hospodárskej súťaže

(Článok 296 ZFEÚ)

3.        Hospodárska súťaž – Pravidlá Únie – Porušenie, ktorého sa dopustila dcérska spoločnosť – Pripísanie materskej spoločnosti – Solidárna zodpovednosť za zaplatenie pokuty – Rozsah – Materská a dcérska spoločnosť, ktoré v období, keď došlo k porušeniu, tvorili jeden podnik v zmysle článku 81 ES a prestali existovať v tejto forme v deň prijatia rozhodnutia ukladajúceho pokutu – Dôsledok pre stanovenie maximálnej výšky pokuty

[Článok 81 ods. 1 ES (teraz článok 101 ods. 1 ZFEÚ); nariadenie Rady č. 1/2003, článok 23 ods. 2]

4.        Hospodárska súťaž – Pokuty – Výška – Určenie – Zásada rovnosti zaobchádzania – Rozdiely medzi podnikmi vyplývajúce z uplatnenia maximálnej výšky – Prípustnosť

[Článok 81 ods. 1 ES (teraz článok 101 ods. 1 ZFEÚ); nariadenie Rady č. 1/2003, článok 23 ods. 2]

5.        Právo Európskej únie – Zásady – Základné práva – Dodržiavanie zabezpečené Súdnym dvorom – Právo každej osoby na spravodlivý proces – Dodržanie primeranej lehoty – Zakotvenie v Európskom dohovore o ľudských právach – Odkaz na Chartu základných práv Európskej únie – Právo na účinnú súdnu ochranu

(Charta základných práv Európskej únie, článok 47)

6.        Súdne konanie – Dĺžka konania pred Všeobecným súdom – Primeraná lehota – Spor, ktorý sa týka existencie porušenia pravidiel hospodárskej súťaže – Nedodržanie primeranej lehoty – Dôsledky

(Charta základných práv Európskej únie, článok 47 druhý odsek)

7.        Súdne konanie – Dĺžka konania pred Všeobecným súdom – Primeraná lehota – Kritériá posúdenia

(Charta základných práv Európskej únie, článok 47 druhý odsek)

8.        Mimozmluvná zodpovednosť – Návrh založený na neprimeranej dĺžke konania pred Všeobecným súdom – Podmienky – Protiprávnosť – Ujma – Príčinná súvislosť – Kritériá posúdenia – Zloženie rozhodovacej komory

(Články 256 ZFEÚ, 269 ZFEÚ a 340 ZFEÚ; Charta základných práv Európskej únie, článok 47 druhý odsek)

1.        Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 27 – 34)

2.        Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 41 – 48)

3.        Pokiaľ je zodpovednosť materskej spoločnosti, ako aj dcérskej spoločnosti založená na skutočnosti, že tieto spoločnosti boli obe súčasťou hospodárskeho subjektu, ktorý porušil článok 81 E, z tohto dôvodu sa má posudzovať, že sama materská spoločnosť sa dopustila porušenia pravidiel hospodárskej súťaže práva Únie. Z toho vyplýva, že pokiaľ ide o zaplatenie pokuty, nemožno vzťah solidarity, ktorý existuje medzi dvoma spoločnosťami vytvárajúcimi takýto hospodársky subjekt redukovať na určitú záruku poskytnutú materskou spoločnosťou za zaplatenie pokuty uloženej dcérskej spoločnosti.

Za predpokladu, že dve rozdielne právnické osoby, ako materská spoločnosť a jej dcérska spoločnosť, ku dňu prijatia rozhodnutia, ktorým im je uložená pokuta za porušenie pravidiel hospodárskej súťaže, už netvoria jeden podnik v zmysle článku 81 ES, každá z nich má právo, aby bola voči nej uplatnená horná hranica 10 % z obratu. Za týchto podmienok sa materská spoločnosť nemôže dovolávať uplatnenia maximálnej hranice uplatniteľnej na jej bývalú dcérsku spoločnosť.

V dôsledku toho materskej spoločnosti môže byť uložená pokuta vo vyššej výške než pokuta uložená jej dcérskej spoločnosti.

(pozri body 55 – 58)

4.        Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 62 – 68)

5.        Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 77, 78, 106)

6.        Sankciou pre súd Únie za porušenie jeho povinnosti rozhodnúť o veciach, ktoré sú mu predložené, v primeranej lehote, vyplývajúcej z článku 47 druhého odseku Charty základných práv Európskej únie, je žaloba o náhradu škody podaná na Všeobecný súd, pričom takáto žaloba o náhradu škody predstavuje účinný prostriedok nápravy.

Z toho vyplýva, že návrh na náhradu škody spôsobenej nedodržaním primeranej lehoty na rozhodnutie Všeobecným súdom nemožno podať priamo na Súdny dvor v rámci odvolania, ale treba ho podať na samotný Všeobecný súd.

Okrem toho keď neexistujú indície, podľa ktorých nadmerná dĺžka trvania konania pred Všeobecným súdom mala dopad na riešenie sporu, nedodržanie požiadavky rozhodnutia veci v primeranej lehote nemôže viesť k zrušeniu napadnutého rozsudku. Navyše vzhľadom na potrebu zabezpečenia dodržiavania práva Únie v oblasti hospodárskej súťaže Súdny dvor nemôže umožniť žalobcovi iba preto, že nebola dodržaná požiadavka rozhodnutia veci v primeranej lehote, spochybniť opodstatnenosť alebo výšku pokuty v prípade, keď všetky dôvody smerujúce proti konštatovaniam Všeobecného súdu, pokiaľ ide o výšku tejto pokuty a správanie, ktoré trestá, boli zamietnuté.

(pozri body 81, 82, 87, 94, 95)

7.        Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 96 – 98, 102 – 106)

8.        V rámci preskúmania návrhu na náhradu škody spôsobenej nedodržaním primeranej lehoty na rozhodnutie Všeobecným súdom prináleží Všeobecnému súdu posúdiť tak vecnú správnosť uvedenej škody, ako aj príčinnú súvislosť medzi touto škodou a neprimeranou dĺžkou sporného súdneho konania tak, že preskúma dôkazy poskytnuté na tento účel.

V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že v prípade žaloby o náhradu škody založenej na porušení článku 47 druhého odseku Charty základných práv Európskej únie Všeobecným súdom, ktorý porušil požiadavky súvisiace s dodržaním lehoty na rozhodnutie veci v primeranej lehote, Všeobecnému súdu prináleží v súlade s článkom 340 druhým odsekom ZFEÚ zohľadniť zásady spoločné pre právne poriadky členských štátov, pokiaľ ide o rozhodovanie o žalobách založených na podobných porušeniach. V tomto kontexte musí Všeobecný súd najmä zistiť, či možno identifikovať okrem majetkovej ujmy aj nemajetkovú ujmu, ktorú dotknutý účastník konania utrpel prekročením lehoty a ktorá by prípadne mala byť predmetom primeranej náhrady.

Všeobecnému súdu, ktorý je podľa článku 256 ods. 1 ZFEÚ príslušný rozhodovať o takýchto žalobách o náhradu škody, teda prináleží rozhodovať v inom rozhodovacom zložení, než v ktorom rozhodoval spor, ktorý viedol ku konaniu, ktorého dĺžka je kritizovaná, a uplatniť kritériá definované Súdnym dvorom na posúdenie, či Všeobecný súd dodržal primeranú lehotu.

(pozri body 99 – 101)