Language of document :

A Bíróság (harmadik tanács) 2014. október 9-i ítélete (a Tribunalul Sibiu [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Elena Petru kontra Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Sibiu, Casa Națională de Asigurări de Sănătate

(C-268/13. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Szociális biztonság – 1408/71/EGK rendelet – A 22. cikk (2) bekezdésének második albekezdése – Egészségbiztosítás – Valamely más tagállamban nyújtott kórházi ellátások – Az előzetes engedély megtagadása – Elsődleges fontosságú gyógyszerek és orvosi eszközök hiánya)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunalul Sibiu

Az alapeljárás felei

Felperes: Elena Petru

Alperesek: Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Sibiu, Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Rendelkező rész

Az 1996. december 2-i 118/97/EK tanácsi rendelettel módosított és naprakésszé tett, valamint a 2008. június 17-i 592/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet 22. cikke (2) bekezdésének második albekezdését úgy kell értelmezni, hogy az ugyanezen cikk (1) bekezdése c) pontjának i. alpontja értelmében megkövetelt engedély nem tagadható meg, ha elsődleges fontosságú gyógyszerek és orvosi eszközök hiánya miatt a szóban forgó kórházi ellátás nem nyújtható megfelelő időn belül a biztosított lakóhelye szerinti tagállamban. E lehetetlenséget egyrészről a lakóhely szerinti tagállamban a szóban forgó ellátás nyújtására alkalmas valamennyi kórházi létesítményre tekintettel, másrészről pedig azon időszakot figyelembe véve kell értékelni, amelynek során ezen ellátás megfelelő időn belül igénybe vehető.

____________

1 HL C 207., 2013.7.20.