Language of document :

Üldkohtu 16. oktoobri 2014. aasta otsus – LTTE versus nõukogu

(liidetud kohtuasjad T-208/11 ja T-508/11)1

(Ühine välis- ja julgeolekupoliitika – Teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud terrorismivastases võitluses võetud piiravad meetmed – Rahaliste vahendite külmutamine – Määruse (EÜ) nr 2580/2001 kohaldatavus relvastatud konflikti olukordadele – Võimalus, et kolmanda riigi ametiasutust loetakse pädevaks asutuseks ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP tähenduses – Rahaliste vahendite külmutamise otsuste faktiline alus – Viide terroriaktidele – Ühise seisukoha 2001/931 tähenduses pädeva asutuse otsuse vajalikkus)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) (Herning, Taani) (esindajad: advokaadid V. Koppe, A.M. van Eik ja T. Buruma)