Language of document :

Tribunalens dom av den 16 oktober 2014 – LTTE mot rådet

(Förenade målen T-208/11 och T-508/11)(1 )

(Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik – Restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism – Frysning av tillgångar – Tillämpligheten av förordning (EG) nr 2580/2001 på väpnade konflikter – Huruvida en myndighet i tredjeland kan kvalificeras som behörig myndighet i den mening som avses i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp – Grunden för besluten att frysa tillgångar – Hänvisning till terroristhandlingar – Behovet av ett beslut från en behörig myndighet i den mening som avses i gemensam ståndpunkt 2001/931)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) (Herning, Danmark) (ombud: advokaterna V. Koppe, A.M. van Eik och T. Buruma)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: G. Étienne och E. Finnegan)

Parter som har intervenerat till stöd för svaranden: Konungariket Nederländerna (ombud: i målet T-208/11, inledningsvis M. Bulterman, N. Noort och C. Schillemans, därefter, liksom i målet T-508/11, C. Wissels, M. Bulterman och J. Langer); Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (ombud: inledningsvis S. Behzadi-Spencer, H. Walker och S. Brighouse, därefter S. Behzadi-Spencer, H. Walker och E. Jenkinson, biträdda av M. Gray, barrister) (part som har intervenerat enbart i mål T-208/11); och Europeiska kommissionen, (ombud: inledningsvis F. Castillo de la Torre och S. Boelaert, därefter F. Castillo de la Torre och É. Cujo)

Saken

Angående, från början, i mål T-208/11, en talan om ogiltigförklaring av rådets genomförandeförordning (EU) nr 83/2011 av den 31 januari 2011 om genomförande av artikel 2.3 i förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 610/2010 (EUT L 28, s. 14), och, i mål T-508/11, en talan om ogiltigförklaring av rådets genomförandeförordning (EU) nr 687/2011 av den 18 juli 2011 om genomförande av artikel 2.3 i förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism och om upphävande av genomförandeförordningarna (EU) nr 610/2010 och (EU) nr 83/2011 (EUT L 188, s. 2), i den del dessa rättsakter avser sökanden.

Domslut

Rådets genomförandeförordningar (EU) nr 83/2011 av den 31 januari 2011, nr 687/2011 av den 18 juli 2011, nr 1375/2011 av den 22 december 2011, nr 542/2012 av den 25 juni 2012, nr 1169/2012 av den 10 december 2012, nr 714/2013 av den 25 juli 2013 och nr 125/2014 av den 10 februari 2014, och nr 790/2014, av den 22 juli 2014 om genomförande av artikel 2.3 i förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism och om upphävande av genomförandeförordningarna (EU) nr 610/2010, 83/2011, 687/2011, 1375/2011, 542/2012, 1169/2012, 714/2013 och 125/2014 ogiltigförklaras i de delar som dessa rättsakter avser Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE).

Verkningarna av genomförandeförordning nr 790/2014 ska bestå under tre månader från det att denna dom har meddelats.

Europeiska unionens råd ska, förutom sina egna rättegångskostnader, bära de rättegångskostnader som åsamkats LTTE.

Konungariket Nederländerna, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och Europeiska kommissionen ska bära sina egna rättegångskostnader.

____________

____________

(1 ) EUT C 179, 18.6.2011