Language of document : ECLI:EU:F:2014:14

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (plenarinė sesija) SPRENDIMAS

2014 m. vasario 12 d.

Byla F‑127/11

Gonzalo de Mendoza Asensi

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Atviras konkursas – Pranešimas apie konkursą EPSO / AD/177/10 – Neįtraukimas į rezervo sąrašą – Konkurso atrankos komisijos sprendimo motyvai – Egzamino temų atskleidimas – Nuolatinė konkurso atrankos komisijos sudėtis“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo G. de Mendoza Asensi pirmiausia prašo panaikinti atviro konkurso EPSO / AD/177/10 atrankos komisijos sprendimą neįtraukti jo pavardės į šio konkurso rezervo sąrašą.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį. Nurodyti G. de Mendoza Asensi padengti savo bylinėjimosi išlaidas ir priteisti iš jo Europos Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Konkursas – Egzaminų tvarka ir turinys – Atrankos komisijos diskrecija – Teisminė kontrolė – Ribos

(Pareigūnų tarnybos nuostatų III priedas)

2.      Pareigūnai – Konkursas – Atrankos komisija – Sudėtis – Kandidatų darniam vertinimui užtikrinti pakankamai nuolatinė sudėtis – Reikšmė

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 27 straipsnis ir III priedo 3 straipsnis)

3.      Pareigūnai – Konkursas – Atrankos komisija – Sudėtis – Į Europos personalo atrankos tarnybą (EPSO)  komandiruoti pareigūnai – Leistinumas – EPSO įtaka atrankos komisijos darbui – Nebuvimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 30 straipsnis ir III priedo 3 straipsnis)

1.      Vykstant konkursui atrankos komisija turi griežtai laikytis vienodo požiūrio į kandidatus principo. Nors atrankos komisija turi didelę diskreciją nustatyti egzaminų tvarką ir išsamų jų turinį, Sąjungos teismas turi vykdyti savo kontrolę tiek, kiek būtina vienodam požiūriui į kandidatus ir atrankos komisijos objektyvumui renkantis kandidatus užtikrinti.

Šioje srityje paskyrimų tarnyba, kaip konkurso organizatorė, ir atrankos komisija turi imtis veiksmų, kad visi to paties konkurso kandidatai laikytų tą patį egzaminą (turima omenyje egzaminai raštu) tomis pačiomis sąlygomis. Todėl konkurso atrankos komisija turi įsitikinti, kad egzaminai iš esmės būtų vienodai sunkūs visiems kandidatams.

Apskritai kiekvienam konkursui būdinga nevienodo požiūrio rizika dėl neabejotinai riboto klausimų, kurie konkrečia tema gali būti užduoti per egzaminą, skaičiaus. Todėl buvo pripažinta, kad vienodo požiūrio principo pažeidimas gali būti konstatuojamas tik tada, jei rinkdamasi egzaminus atrankos komisija neapribojo apskritai kiekvienam egzaminui būdingos nevienodų galimybių rizikos.

Atsižvelgiant į konkurso atrankos komisijai tenkančias pareigas, sprendimas neįtraukti kandidato į rezervo sąrašą turi būti panaikintas, jeigu paaiškėja, kad konkursas buvo organizuotas taip, kad jį vykdant kilo didesnė nevienodo požiūrio rizika, nei būdinga kiekvienam konkursui, nereikalaujant, kad atitinkamas kandidatas įrodytų, jog tam tikrų kandidatų padėtis tikrai buvo palankesnė.

Taip nėra tuo atveju, kai į konkurso egzaminus patenka atvejo tyrimas, suskirstytas į kelis variantus, sudarytus taip, kad būtų vienodai sunkūs, tačiau pakankamai skirtųsi, kad kandidatai negalėtų gauti naudos iš to, jog galbūt turėjo informacijos apie kitą variantą.

(žr. 43–46 ir 48 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1976 m. spalio 27 d. Sprendimo Prais / Taryba, 130/75, 13 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2008 m. kovo 12 d. Sprendimo Giannini / Komisija, T‑100/04, 132 ir 133 punktai.

Tarnautojų teismo praktika: 2010 m. balandžio 15 d. Sprendimo Matos Martins / Komisija, F‑2/07, 171 punktas ir jame nurodyta teismų praktika.

2.      Institucijoms Pareigūnų tarnybos nuostatų 27 straipsniu nustatyta pareiga priimti į darbą gabiausius, našiausius ir principingiausius pareigūnus reiškia, jog vykdydamos savo kompetenciją paskyrimų tarnyba ir konkurso atrankos komisija turi užtikrinti, kad vykdant konkursą būtų laikomasi vienodo požiūrio į kandidatus ir objektyvaus vertinimo principų. Šiam tikslui atrankos komisija turi garantuoti, kad visiems konkurse dalyvaujantiems kandidatams vertinimo kriterijai bus taikomi darniai, be kita ko, išlaikydama savo nuolatinę sudėtį visuose egzaminuose.

Tačiau negalima atmesti galimybės, kad kai dėl tam tikrų kliūčių konkurso atrankos komisijos nuolatiniai nariai negali dalyvauti ir tam tikriems kandidatams laikant egzaminus pakeičiami pakaitiniais nariais, tam, kad atrankos komisija užbaigtų darbą per protingą terminą, atrankos komisijos sudėtis gali išlikti pakankamai nuolatinė, jeigu ji imasi reikiamų koordinavimo veiksmų, kad užtikrintų darnų vertinimo kriterijų taikymą.

Dėl to paties klausimo reikia pažymėti, kad priemonės, kurių imasi atrankos komisija, siekdama įvykdyti pareigą išlaikyti nuolatinę sudėtį, prireikus privalo būti vertinamos atsižvelgiant į organizuojamos įdarbinimo procedūros specialų pobūdį ir praktinius su konkurso organizavimu susijusius reikalavimus; tačiau atrankos komisija negali nepaisyti pagrindinių vienodo kandidatų vertinimo ir jų objektyvios atrankos garantijų.

Negalima atmesti galimybės, kad organizuojant atrankos egzaminus ir atrankos komisijos darbą tam, kad būtų garantuotas jos lyginamasis vertinimas, pakaktų, kad jos sudėtis išliktų nuolatinė tik tam tikruose konkurso etapuose.

Be to, reikia atsižvelgti į atrankos sistemą, pagal kurią nuolatinė atrankos komisijos sudėtis užtikrinama tik svarbiausiuose atrankos procedūros etapuose, o vienodas požiūris į kandidatus garantuojamas taikant tuos pačius darbo metodus ir tuos pačius kandidatų rezultatų vertinimo kriterijus.

(žr. 64, 65, 67–69 ir 73 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2000 m. gegužės 25 d. Sprendimo Elkaïm ir Mazuel / Komisija, T‑173/99, 87 punktas; 2002 m. rugsėjo 24 d. Sprendimo Girardot / Komisija, T‑92/01, 24–26 punktai; 2004 m. vasario 19 d. Sprendimo Konstantopoulou / Teisingumo Teismas, T‑19/03, 43 punktas; 2005 m. balandžio 5 d. Sprendimo Christensen / Komisija, T‑336/02, 44 punktas; minėto Sprendimo Giannini / Komisija 208–216 punktai.

Tarnautojų teismo praktika: 2010 m. rugsėjo 29 d. Sprendimo Honnefelder / Komisija, F‑41/08, 35 punktas.

3.      Nė viena Pareigūnų tarnybos nuostatų nuostata nedraudžiama, kad konkurso atrankos komisijos nariai būtų pareigūnai, komandiruoti į Europos personalo atrankos tarnybą (EPSO) vykdyti būtent konkurso atrankos komisijos narių funkcijų.

Be to, vien remiantis aplinkybe, kad konkurso atrankos komisijos nariai buvo pareigūnai, komandiruoti į EPSO laikinai vykdyti konkurso atrankos komisijos narių funkcijų, negalima daryti išvados, kad per šiuos pareigūnus EPSO darė tam tikrą įtaką atrankos komisijos darbui.

(žr. 83 ir 84 punktus)