Language of document : ECLI:EU:F:2014:14

DOM AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(plenum)

den 12 februari 2014

Mål F‑127/11

Gonzalo de Mendoza Asensi

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Allmänt uttagningsprov – Meddelande om uttagningsprov EPSO/AD/177/10 – Beslut att inte uppta sökanden på förteckningen över godkända sökande – Motivering av uttagningskommitténs beslut – Upplysning om ämnena för ett delprov – Stabilitet i uttagningskommitténs sammansättning”

Saken:      Talan, väckt enligt artikel 270 FEUF, som är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, varigenom Gonzalo de Mendoza Asensi yrkat att personaldomstolen i första hand ska ogiltigförklara beslutet från uttagningskommittén vid det allmänna uttagningsprovet EPSO/AD/177/10 att inte uppta sökanden på förteckningen över godkända sökande i uttagningsprovet.

Avgörande:      Talan ogillas. Gonzalo de Mendoza Asensi ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Uttagningsprov – Sättet som proven genomförs på och provens innehåll – Uttagningskommitténs utrymme för skönsmässig bedömning – Domstolsprövning – Gränser

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga III)

2.      Tjänstemän – Uttagningsprov – Uttagningskommitté – Sammansättning – Tillräcklig stabilitet för att säkerställa en enhetlig poängsättning av de sökande – Räckvidd

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 27; bilaga III, artikel 3)

3.      Tjänstemän – Uttagningsprov – Uttagningskommitté – Sammansättning – Tjänstemän som utlånats till Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) – Tillåtet – Epsos inflytande på uttagningskommitténs arbete – Föreligger inte

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 30; och bilaga III, artikel 3)


1.      Det ankommer på uttagningskommittén att noggrant se till att principen om likabehandling av sökande följs under ett uttagningsprov. Även om uttagningskommittén har ett stort utrymme för skönsmässig bedömning när det gäller det sätt på vilket proven genomförs och det detaljerade innehållet i proven så ankommer det inte desto mindre på unionsdomstolen att göra den prövning som är nödvändig för att säkerställa likabehandling av sökandena och opartiskhet i det val som uttagningskommittén gör mellan dessa sökande.

I detta hänseende åligger det även tillsättningsmyndigheten, som anordnar uttagningsprovet, och uttagningskommittén att se till att alla sökande i ett uttagningsprov, när det gäller det skriftliga delprovet, genomför samma prov under samma villkor. Uttagningskommittén ska således se till att proven i det väsentliga uppvisar samma svårighetsgrad för samtliga sökande.

Som huvudregel innebär emellertid varje prov till sin natur en risk för att det uppstår olikbehandling, eftersom antalet frågor som under provet rimligen kan ställas i ett bestämt ämne är begränsat. Det har följaktligen slagits fast att uttagningskommittén endast kan anses ha åsidosatt principen om likabehandling om den inte, vid valet av delprov, har begränsat risken för att alla sökande inte ges samma möjligheter till den risk som ligger i varje provs natur.

Med beaktande av de skyldigheter som åligger en uttagningskommitté anser personaldomstolen att ett beslut att inte uppta en sökande på förteckningen över godkända sökande ska ogiltigförklaras om det visar sig att uttagningsprovet anordnades på ett sådant sätt att det medförde en risk för olika behandling som är större än den risk som ligger i varje uttagningsprovs natur. Det krävs härvid inte att den berörda sökande lägger fram bevisning för att vissa sökande verkligen har gynnats.

Så är inte fallet när det i uttagningsproven har getts flera olika uppsatsämnen vilka utformats så att alla skulle ha samma svårighetsgrad men skilja sig åt i tillräcklig omfattning för att sökandena inte skulle kunna dra fördel av en eventuell förhandskunskap om något annat uppsatsämne.

(se punkterna 43–46 och 48)

Hänvisning till

Domstolen: 27 oktober 1976, Prais/rådet, 130/75, punkt 13

Förstainstansrätten: 12 mars 2008, Giannini/kommissionen, T‑100/04, punkterna  132 och 133

Personaldomstolen: 15 april 2010, Matos Martins/kommissionen, F‑2/07, punkt  171, och där angiven rättspraxis

2.      Skyldigheten att rekrytera de tjänstemän som har högsta kompetens, prestationsförmåga och integritet, vilken framgår av artikel 27 i tjänsteföreskrifterna, innebär att tillsättningsmyndigheten och uttagningskommittén vid utövandet av sin respektive behörighet ska se till att uttagningsprovet genomförs under iakttagande av principerna om likabehandling av sökandena och objektivitet vid poängsättningen. Uttagningskommittén är därför skyldig att säkerställa att utvärderingskriterierna tillämpas på ett enhetligt sätt på alla berörda sökande, varvid den bland annat ska se till att stabiliteten i dess sammansättning upprätthålls under alla delproven.

Det kan emellertid inte uteslutas att, när ordinarie ledamöter i en uttagningskommitté har fått förhinder och, under de delprov som en viss sökande genomgår, har ersatts av suppleanter för att uttagningskommittén ska kunna slutföra sitt arbete inom rimlig tid, sammansättningen i uttagningskommittén ändå kan anses tillräckligt stabil om kommittén vidtar de samordningsåtgärder som krävs för att säkerställa att poängsättningskriterierna tillämpas på ett enhetligt sätt.

För samma synsätt talar det förhållandet att de åtgärder som en uttagningskommitté vidtar för att uppfylla sin förpliktelse att säkerställa stabiliteten i dess sammansättning i förekommande fall måste bedömas mot bakgrund av de särdrag som utmärker den rekrytering som anordnas och de praktiska behov som alltid gör sig gällande för anordnande av uttagningsprov. Uttagningskommittén kan emellertid inte bortse från de grundläggande garantierna, nämligen att sökandena ska behandlas lika och att urvalet mellan sökandena ska göras på objektiva grunder.

Det kan emellertid inte uteslutas att det, med hänsyn till anordnandet av delproven i ett uttagningsprov och organiseringen av uttagningskommitténs arbete, räcker att stabiliteten i kommitténs sammansättning upprätthålls endast under vissa stadier i uttagningsprovet för att det ska säkerställas att en sådan jämförelse kan göras.

Vidare ska även ett urvalssystem beaktas där stabiliteten i uttagningskommitténs sammansättning endast säkerställs under vissa nyckelstadier i förfarandet, men där likabehandling av sökandena ändå säkerställs genom identiska arbetsmetoder och att identiska kriterier tillämpas vid bedömningen av sökandenas prestationer.

(se punkterna 64, 65, 67–69 och 73)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 25 maj 2000, Elkaïm och Mazuel/kommissionen, T‑173/99, punkt 87; 24 september 2002, Girardot/kommissionen, T‑92/01, punkterna 24–26; 19 februari 2004, Konstantopoulou/domstolen, T‑19/03, punkt 43; 5 april 2005, Christensen/kommissionen, T‑336/02, punkt 44; ovannämnda målet Giannini/kommissionen, punkterna 208–216

Personaldomstolen: 29 september 2010, Honnefelder/kommissionen, F‑41/08, punkt 35

3.      Det finns inte någon bestämmelse i tjänsteföreskrifterna som föreskriver att ledamöterna i en uttagningskommitté inte får vara tjänstemän som utlånats till Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) för att just fullgöra uppgiften som ledamot i uttagningskommittén.

Dessutom kan det inte endast utifrån det förhållandet att ledamöterna i uttagningskommittén var tjänstemän som utlånats till Epso för att under en begränsad tidsperiod fullgöra uppgiften som sådan ledamot dras slutsatsen att Epso, genom dessa tjänstemän, utövade något som helst inflytande på uttagningskommitténs arbete.

(se punkterna 83 och 84)