Language of document :

Sag anlagt den 10. september 2014 – ZZ mod Europa-Parlamentet

(Sag F-92/14)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat Günther Maximini)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om, for det første, annullation af Europa-Parlamentets afgørelse, hvorved Parlamentet afslog at erstatte den skade, som ZZ har lidt som følge af en tilsidesættelse af dennes personrettigheder og bestemmelserne i forordning nr. 45/2011 i forbindelse med behandlingen af en tidligere sag, og om, for det andet, erstatning af den ikke-økonomiske skade, som ZZ angiveligt har lidt, med tillæg af morarenter.

Sagsøgerens påstande

Europa-Parlamentets afgørelse af 5. marts 2014 om afslag på ZZ’s ansøgning af 16. december 2013 om erstatning, og Europa-Parlamentets stiltiende afslag på ZZ’s klage derover af 24. marts 2014, samt subsidiært den efterfølgende udtrykkelige afgørelse om afslag truffet af en ikke identificeret aktør den 29. juli 2014, annulleres.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale ZZ 30 000 EUR i erstatning for den ikke-økonomiske skade med tillæg af morarenter på fem procentpoint over basisrentesatsen af 25 000 EUR, regnet fra den 1. februar 2014, og af 5 000 EUR, regnet fra den 1. maj 2014.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger, herunder omkostningerne i den administrative procedure, og alle de af ZZ afholdte nødvendige omkostninger og udgifter.