Language of document :

Talan väckt den 10 september 2014 – ZZ mot Europaparlamentet

(Mål F-92/14)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: Günther Maximini, Rechtsanwalt)

Svarande: Europaparlamentet

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av det beslut genom vilket parlamentet avslagit sökandens begäran om ersättning för de skador som sökanden lidit till följd av ett åsidosättande av vederbörandes personliga rättigheter och av bestämmelserna i förordning nr 45/2011 i samband med prövningen av ett annat mål. Yrkande om ersättning för ideell skada jämte dröjsmålsränta.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 5 mars 2014 i vilket parlamentet avslog sökandens begäran av den 16 december 2013 om ersättning för skada samt det tysta beslutet om avslag på sökandens klagomål av den 24 mars 2014, alternativt ogiltigförklara avslagsbeslutet av den 29 juli 2014 från en okänd upphovsman,

förplikta parlamentet att till sökanden utge 30 000 euro som ersättning för ideell skada jämte dröjsmålsränta beräknad enligt följande. Basräntan plus fem procent på beloppet 25 000 euro sedan den 1 februari 2014 och på beloppet 5 000 euro sedan den 1 maj 2014,

förplikta parlamentet att ersätta rättegångskostnaderna, kostnaderna för det förfarande som föregått talans väckande samt övriga nödvändiga utgifter och utlägg som sökanden har haft.