Language of document :

Žaloba podaná dne 29. září 2014 – ZZ v. Rada

(Věc F-99/14)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupkyně: M. Velardo, advokátka)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Předmět a popis sporu

Částečné zrušení dvou sdělení zaměstnancům Rady v rozsahu, v jakém spojují nárok na proplacení cestovních výdajů z místa výkonu zaměstnání do místa původu a nárok na dobu na cestu s nárokem na příspěvek na práci v zahraničí a nárokem na příspěvek za pobyt v zahraničí a uložení povinnosti žalované zaplatit žalobkyni náhradu škody za údajně způsobenou majetkovou a nemajetkovou újmu

Návrhová žádání žalobkyně

Zrušit na základě článku 270 SFEU rozhodnutí obsažené ve sdělení zaměstnancům 13/14 (rozhodnutí č. 2/2014) ze dne 9. ledna 2014, kterým byla změněna pravidla vztahující se na dobu na cestu v návaznosti na to, že ode dne 1. ledna 2014 je účinné ustanovení článku 7 přílohy V služebního řádu, jakož i sdělení zaměstnancům 9/14 (rozhodnutí č. 12/2014), kterým byla změněna pravidla týkající se cestovních výdajů v návaznosti na to, že ode dne 1. ledna 2014 je účinné ustanovení článku 8 přílohy VII služebního řádu, přičemž tato ustanovení byla změněna nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1023/2013 ze dne 22. října 2013, kterým se mění služební řád úředníků Evropské unie a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie, zveřejněným v Úředním věstníku L 287 ze dne 29. října 2013. Návrh na zrušení se týká pouze části těchto sdělení zaměstnancům, která spojuje nárok na proplacení cestovních výdajů a nárok na dobu na cestu s nárokem na příspěvek na práci v zahraničí nebo nárokem na příspěvek za pobyt v zahraničí, jakož i článku 6 sdělení zaměstnancům 9/14, který zavádí nová kritéria stanovení místa původu,uložit žalované povinnost zaplatit žalobkyni částku 169 051,96 eur jako náhradu způsobené majetkové újmy a částku 40 000 eur jako náhradu nemajetkové újmy,uložit žalované povinnost zaplatit náhradu škody a úroky z prodlení a kompenzační úroky v rámci sazby 6,75 eur za způsobenou majetkovou a nemajetkovou újmu,uložit Radě náhradu nákladů řízení.