Language of document :

Жалба, подадена на 29 септември 2014 г. — ZZ и др./Съвет

(Дело F—100/14)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: ZZ и др. (представител: S. Orlandi, avocat)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Предмет на производството

Искане да се обявят за неприложими член 7 от приложение V и член 8 от приложение VII от Правилника за длъжностните лица, изменен с Регламент № 1023/2013 на Парламента и Съвета от 22 октомври 2013 г. за изменение на Правилника за длъжностните лица и на Условията за работа на другите служители на Европейския съюз и да се отменят решенията, с които се премахва възможността за възстановяване на пътните разноски от мястото на работа до мястото на произход и се премахват дните за пътуване.

Искания на жалбоподателите

да се обявят за незаконосъобразни член 7 от приложение V от Правилника и член 8 от приложение VII от правилника,да се отмени решението, с което се приема повече да не се предоставят дни за пътуване и да не се възстановяват годишните пътни разноски на жалбоподателите, считано от 2014 г.,да се осъди Съветът да заплати съдебните разноски.