Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 14. října 2014 – Gérard Buono a další (C-12/13 P) a Syndicat des thoniers méditerranéens a další (C-13/13 P) v. Evropská komise

(Spojené věci C-12/13 P a C-13/13 P)1

„Kasační opravný prostředek – Společná rybářská politika – Rybolovné kvóty – Nouzová opatření Komise – Mimosmluvní odpovědnost Unie – Článek 340 druhý pododstavec SFEU – Podmínky – Skutečná a určitá škoda“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastníci řízení podávající kasační opravný prostředek: Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin, Robert Marin (zástupci: A. Arnaud a P.-O. Koubi-Flotte, avocats) (C-12/13 P), Syndicat des thoniers méditerranéens, Marc Carreno, Jean Louis Donnarel, Jean-François Flores, Gérald Jean Lubrano, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin, Serge Antoine José Perez (zástupkyně: C. Bonnefoi, avocate) (C-13/13 P)

Další účastnice řízení: Evropská komise (zástupci: A. Bouquet a D. Nardi, zmocněnci)

Výrok

Kasační opravné prostředky podané ve věcech C-12/13 P a C-13/13 P se zamítají.

Gérardu Buonovi, Jean-Lucovi Buonovi, Rogerovi Del Pontemu, Sergi Antoinovi Di Roccovi, Jeanu Géraldu Lubranovi, Jeanu Lubranovi, Jeanu Lucienu Lubranovi, Fabricovi Marinovi a Robertu Marinovi se ukládá náhrada nákladů řízení ve věci C-12/13 P a Syndicat des thoniers méditerranéens, Marku Carrenovi, Jean-Louisi Donnarelovi, Jean-Françoisi Floresovi, Géraldu Jeanu Lubranovi, Hervému Marinovi, Nicolasovi Marinovi, Sébastienu Marinovi a Sergi Antoinu Josému Perezovi se ukládá náhrada nákladů řízení ve věci C-13/13 P.

____________

1 Úř. věst. C 71, 9.3.2013.