Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 14. októbra 2014 – Gérard Buono a i. (C-12/13 P) a Syndicat des thoniers méditerranéens a i. (C-13/13 P)/Európska komisia

(spojené veci C-12/13 P a C-13/13 P)1

(Odvolanie – Spoločná rybárska politika – Kvóty na rybolov – Mimoriadne opatrenia Komisie – Mimozmluvná zodpovednosť Únie – Článok 340 druhý odsek ZFEÚ – Podmienky – Skutočná a určitá škoda)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolatelia: Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Louis Paul Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin, Robert Marin (v zastúpení: A. Arnaud a P.-O. Koubi-Flotte, avocats) (C-12/13 P), Syndicat des thoniers méditerranéens, Marc Carreno, Jean Louis Donnarel, Jean-François Flores, Gérald Jean Lubrano, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin, Jean-Marc Penniello, Serge Antoine José Perez (v zastúpení: C. Bonnefoi, avocate) (C-13/13 P)

Ďalší účastník konania: Európska komisia (v zastúpení: A. Bouquet a D. Nardi, splnomocnení zástupcovia)

Výrok rozsudku

Odvolania podané vo veciach C-12/13 P a C-13/13 P sa zamietajú.

Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin a Robert Marin sú povinní nahradiť trovy konania vo veci C-12/13 P a Syndicat des thoniers méditerranéens, Marc Carreno, Jean-Louis Donnarel, Jean-François Flores, Gérald Jean Lubrano, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin a Serge Antoine José Perez sú povinní nahradiť trovy konania vo veci C-13/13 P.

____________

1 Ú. v. EÚ C 71, 9.3.2013.