Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshofs (Německo) dne 27. října 2014 – Citroën Commerce GmbH v. Zentralvereinigung des Kraffahrzeuggewerbes zur Aufrechterhaltung lauteren Wettbewerbs e.V. (ZLW)

(Věc C-476/14)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesgerichtshof

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Citroën Commerce GmbH

Žalovaný: Zentralvereinigung des Kraffahrzeuggewerbes zur Aufrechterhaltung lauteren Wettbewerbs e.V. (ZLW)

Předběžné otázky

Představuje reklama na výrobek s uvedením ceny za tento výrobek nabídku ve smyslu článku 1 směrnice 98/6/ES1 ?

V případě kladné odpovědi na první otázku:

    Musí prodejní cena, kterou je při nabízení ve smyslu směrnice 98/6/ES nutno označit na základě článku 1 a čl. 3 odst. 1 této směrnice, zahrnovat také povinně vznikající poplatek za převoz motorového vozidla od výrobce k obchodníkovi?

V případě záporné odpovědi na první nebo druhou otázku:

Musí v případě výzvy ke koupi ve smyslu čl. 2 písm. i) směrnice 2005/29/ES2 „cena včetně daní“, kterou je nutno označit podle čl. 7 odst. 4 písm. c) prvního případu této směrnice, zahrnovat v případě motorového vozidla také povinně vznikající poplatek za převoz vozidla od výrobce k obchodníkovi?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES ze dne 16. února 1998 o ochraně spotřebitelů při označování cen výrobků nabízených spotřebiteli (Úř. věst. L 80, s. 27; Zvl. vyd. 15/04, s. 32).

2     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách) Úř. věst. L 149, s. 22.