Language of document :

2014 m. spalio 27 d. Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Citroën Commerce GmbH / Zentralvereinigung des Kraffahrzeuggewerbes zur Aufrechterhaltung lauteren Wettbewerbs e.V. (ZLW)

(Byla C-476/14)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Atsakovė ir kasatorė: Citroën Commerce GmbH

Ieškovė ir kita kasacinio proceso šalis: Zentralvereinigung des Kraffahrzeuggewerbes zur Aufrechterhaltung lauteren Wettbewerbs e.V. (ZLW)

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar prekės reklama nurodant jos kainą yra siūlymas, kaip jis suprantamas pagal Direktyvos 98/6/EB1 1 straipsnį?

Jeigu atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas:

2.    Ar siūlant, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 98/6/EB 1 straipsnį, į nurodytiną pardavimo kainą, kaip nustatyta šios direktyvos 1 straipsnyje ir 3 straipsnio 1 dalies antrame sakinyje, turi būti įtraukiamos transporto priemonės gabenimo iš gamintojo pardavėjui privalomos išlaidos?

Jeigu atsakymas į pirmąjį arba antrąjį klausimus būtų neigiamas:

3.    Ar kviečiant pirkti, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2005/29/EB2 2 straipsnio i punktą, į nurodytiną „kainą, į kurią įskaičiuoti mokesčiai“, kaip nustatyta šios direktyvos 7 straipsnio 4 dalies c punkto pirmoje alternatyvoje, transporto priemonės atveju turi būti įtraukiamos gabenimo iš gamintojo pardavėjui privalomos išlaidos?

____________

1 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/6/EB dėl vartotojų apsaugos žymint vartotojams siūlomų prekių kainas (OL L 80, p. 27; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 4 t., p. 32).

2 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 97/7/EB, 98/27/EB bei 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 („Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva“) (OL L 149, p. 22).