Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 27. oktobrī iesniedza Bundesgerichtshof (Vācija) – Citroën Commerce GmbH/Zentralvereinigung des Kraffahrzeuggewerbes zur Aufrechterhaltung lauteren Wettbewerbs e.V. (ZLW)

(lieta C-476/14)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesgerichtshof

Pamatlietas puses

Prasītāja: Citroën Commerce GmbH

Atbildētāja: Zentralvereinigung des Kraffahrzeuggewerbes zur Aufrechterhaltung lauteren Wettbewerbs e.V. (ZLW)

Prejudiciālie jautājumi

Vai preces reklāma, norādot par preci maksājamo cenu, ir piedāvājums Direktīvas 98/6/EK 1 1. panta izpratnē?

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša:

Vai piedāvājuma gadījumā Direktīvas 98/6/EK 1. panta izpratnē pārdošanas cenā, kas jānorāda atbilstoši 1. pantam un 3. panta 1. punkta pirmajam teikumam, ir jāiekļauj arī obligāti sedzamie transportlīdzekļa pārvešanas no ražotāja tirgotājam izdevumi?

Ja atbilde uz pirmo vai otro jautājumu ir noliedzoša:

Vai tad, ja ir runa par transportlīdzekli, “cenā, tostarp visi nodokļi”, kas uzaicinājumā veikt pirkumu Direktīvas 2005/29/EK 2 2. panta i) punkta izpratnē jānorāda atbilstoši tās 7. panta 4. punkta c) apakšpunkta pirmajam gadījumam, ir jāiekļauj arī obligāti sedzamie transportlīdzekļa pārvešanas no ražotāja tirgotājam izdevumi?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīva 98/6/EK par patērētāju aizsardzību, norādot patērētājiem piedāvāto produktu cenas; OV L 80, 27. lpp.

2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 11. maija Direktīva 2005/29/EK, kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem un ar ko groza Padomes Direktīvu 84/450/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/7/EK, 98/27/EK un 2002/65/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2006/2004 (“Negodīgas komercprakses direktīva”); OV L 149, 22. lpp.