Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 27. októbra 2014 – Citroën Commerce GmbH/Zentralvereinigung des Kraffahrzeuggewerbes zur Aufrechterhaltung lauteren Wettbewerbs e.V. (ZLW)

(vec C-476/14)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalovaná a navrhovateľka v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Citroën Commerce GmbH

Žalobkyňa a odporkyňa v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Zentralvereinigung des Kraffahrzeuggewerbes zur Aufrechterhaltung lauteren Wettbewerbs e.V. (ZLW)

Prejudiciálne otázky

Predstavuje reklama výrobku s uvedením ceny, ktorá sa zaň má zaplatiť, ponuku v zmysle článku 1 smernice 98/6/ES1 ?

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku:

Musí predajná cena, ktorú treba uviesť podľa článku 1 a článku 3 ods. 1 smernice 98/6/ES pri ponuke v zmysle článku 1, zahŕňať aj povinne vznikajúce náklady na prevoz vozidla od výrobcu k obchodníkovi?

V prípade zápornej odpovede na prvú alebo druhú otázku:

Musí „cena vrátane daní“ podľa článku 7 ods. 1 písm. c) prvej alternatívy smernice 2005/29/ES2 , ktorá sa má uviesť pri výzve na kúpu v zmysle článku 2 písm. i) smernice 2005/29/ES, v prípade motorového vozidla zahŕňať aj povinne vznikajúce náklady na prevoz vozidla od výrobcu k obchodníkovi?

____________

1     Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES zo 16. februára 1998 o ochrane spotrebiteľa pri označovaní cien výrobkov ponúkaných spotrebiteľovi (Ú. v. ES L 80, s. 27; Mim. vyd. 15/004, s. 32).

2     Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách“; Ú. v. EÚ L 149, s. 22).