Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 27. oktobra 2014 – Citroën Commerce GmbH/Zentralvereinigung des Kraffahrzeuggewerbes zur Aufrechterhaltung lauteren Wettbewerbs e.V. (ZLW)

(Zadeva C-476/14)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesgerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Citroën Commerce GmbH

Tožena stranka: Zentralvereinigung des Kraffahrzeuggewerbes zur Aufrechterhaltung lauteren Wettbewerbs e.V. (ZLW)

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je oglas za proizvod z navedbo cene, ki jo je treba zanj plačati, ponudba v smislu člena 1 Direktive 98/6/ES1 ?

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen:

2.    Ali mora prodajna cena, navedena v ponudbi v smislu člena 1 Direktive 98/6/ES v skladu s členoma 1 in 3(1), prvi stavek,, obvezno vključevati stroške prevoza motornega vozila od proizvajalca do prodajalca?

Če je odgovor na prvo ali drugo vprašanje nikalen:

3.    Ali mora „cena, vključno z davki“, navedena v „vabilu k nakupu“ v smislu člena 2(i) Direktive 2005/29/ES2 v skladu s členom 7(4)(c), prvi stavek, pri motornem vozilu obvezno vključevati stroške prevoza motornega vozila od proizvajalca do prodajalca?

____________

1 Direktiva 98/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o varstvu potrošnikov pri označevanju cen potrošnikom ponujenih proizvodov (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 4, str. 32).

2 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/29/ES z dne 11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu ter o spremembi Direktive Sveta 84/450/EGS, direktiv Evropskega parlamenta in Sveta 97/7/ES, 98/27/ES in 2002/65/ES ter Uredbe (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (Direktiva o nepoštenih poslovnih praksah) (UL L 149, 11.6.2005, str. 22)