Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nizozemsko) dne 24. září 2014 – Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting v. College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

(Věc C-442/14)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting

Žalovaný: College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Předběžné otázky

Vyplývá z ustanovení článku 14 směrnice 91/4141 ,, článku 63 ve spojení s článkem 59 nařízení o přípravcích na ochranu rostlin2 (č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009) a článku 19 směrnice 98/83 , že o žádosti o důvěrnost ve smyslu uvedených článků 14, 63 a 19 podané žadatelem uvedeným v těchto článcích musí být rozhodnuto pro každý zdroj informací před nebo při udělení povolení, nebo před nebo při změně povolení prostřednictvím rozhodnutí, které je dostupné třetím osobám?

V případě kladné odpovědi na předchozí otázku: Je třeba vykládat čl. 4 odst. 2 směrnice o informacích o životním prostředí4 v tom smyslu, že v případě neexistence takového rozhodnutí, jako je rozhodnutí uvedené v předchozí otázce, musí žalovaný vnitrostátní orgán zpřístupnit požadované informace o životním prostředí, pokud byla taková žádost podána po udělení povolení nebo po jeho změně?

Jak je třeba vykládat slovní spojení „emise do životního prostředí“ v čl. 4 odst. 2 směrnice o informacích o životním prostředí, pokud se na základě obsahu dokumentů, který je uveden v bodu 5.2, v této souvislosti zohlední tvrzení účastníků řízení uvedená v bodu 5.5 tohoto mezitímního rozhodnutí?

a)    Je třeba považovat údaje, které se týkají hodnocení úniku přípravku, jeho účinné látky nebo účinných látek a dalších složek, do životního prostředí v důsledku použití přípravku, za „informace o emisích do životního prostředí“?

b)    V případě kladné odpovědi: Je v této souvislosti relevantní, zda byly uvedené údaje získány pomocí (semi-)terénních studií nebo jinými typy studií (například laboratorními studiemi a translokačními studiemi)?

Je třeba považovat informace o laboratorních studiích, při kterých je schéma experimentu zaměřeno na analýzu izolovaných aspektů za standardizovaných podmínek, za „informace o emisích do životního prostředí“, pokud je v rámci těchto zkoušek vyloučeno mnoho faktorů (například klimatologické vlivy) a experimenty jsou často prováděny s vysokými dávkami ve srovnání s obvyklým použitím?

Je třeba v této souvislosti rozumět „emisemi do životního prostředí“ rovněž rezidua, která se po použití přípravku při experimentu vyskytnou například ve vzduchu nebo v půdě, listech, pylu nebo nektaru rostliny (jež sama pochází z ošetřeného osiva), v medu nebo v necílových organismech?

Platí to rovněž pro míru rozptylu (látky) při použití přípravku ve schématu experimentu?

Má slovní spojení „informace o emisích do životního prostředí“ uvedené v čl. 4 odst. 2 druhém pododstavci druhé větě směrnice o informacích o životním prostředí za následek, že v případě emisí do životního prostředí musí být zpřístupněn úplný zdroj informací a nikoli pouze (naměřené) údaje, které z něj případně mohou být dovozeny?

Je pro účely uplatnění výjimky týkající se obchodního nebo průmyslového tajemství ve smyslu výše uvedeného čl. 4 odst. 2 písm. d) třeba rozlišovat mezi „emisemi“ a „vypouštěním a jinými úniky do životního prostředí“ ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice o informacích o životním prostředí?

____________

1     Směrnice Rady ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, s. 1).

2     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, s. 1).

3     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 123, s. 1).

4     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/313/EHS (Úř. věst. L 41, s. 26).