Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka College van Beroep voor het bedrijfsleven (Alankomaat) on esittänyt 24.9.2014 – Bayer CropScience SA-NV ja Stichting De Bijenstichting v. College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

(Asia C-442/14)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Bayer CropScience SA-NV ja Stichting De Bijenstichting

Vastapuoli: College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Ennakkoratkaisukysymykset

Seuraako direktiivin 91/4141 14 artiklasta tai 63 artiklasta, luettuna yhdessä kasvinsuojeluaineasetuksen2 (N:o 1107/2009, annettu 21.10.2009) 59 artiklan tai direktiivin 98/83 19 artiklan kanssa, että mainituissa 14, 63 ja 19 artiklassa tarkoitetusta luottamuksellisuutta koskevasta pyynnöstä, jonka esittää kyseisissä artikloissa tarkoitettu hakija, on tehtävä kolmansien saatavissa oleva päätös kunkin tietolähteen osalta ennen luvan myöntämistä tai luvan myöntämisen yhteydessä tai ennen luvan muuttamista tai sen muuttamisen yhteydessä?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko ympäristötietodirektiivin4 4 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että ensimmäisessä kysymyksessä tarkoitetun päätöksen puuttuessa vastapuolen on kansallisena viranomaisena ilmaistava pyydetyt ympäristötiedot, kun tällainen pyyntö tehdään luvan myöntämisen tai luvan muuttamisen jälkeen?

Miten ympäristötietodirektiivin 4 artiklan 2 kohtaan sisältyvää ympäristöön joutuneiden päästöjen käsitettä on tulkittava, kun otetaan huomioon tämän välipäätöksen 5.5 kohdassa esitetyt osapuolten väitteet ja 5.2 kohdassa esitetty asiakirjojen sisältö?

a.    Voidaanko tietoja, joihin sisältyy arvio kasvinsuojeluaineen käytön seurauksena tapahtuvista kasvinsuojeluaineen, sen tehoaineen/-aineiden ja muiden ainesosien päästöistä ympäristöön, pitää ”ympäristöön joutuneita päästöjä koskevina tietoina”?

b.     Jos edelliseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko tässä yhteydessä merkitystä sillä, onko nämä tiedot saatu (puolittaisilla) kenttäkokeilla tai muuntyyppisillä kokeilla (kuten laboratoriotutkimuksilla ja kulkeutumistutkimuksilla)?

Voidaanko ”ympäristöön joutuneita päästöjä koskevina tietoina” pitää laboratoriotutkimuksia, joissa kokeen tarkoituksena on tutkia yksittäisiä näkökohtia standardisoiduissa olosuhteissa, jolloin kokeen ulkopuolelle suljetaan siten monia tekijöitä (kuten klimatologiset vaikutukset) ja kokeet tehdään usein käytännössä käytettyihin pitoisuuksiin verrattuina suurilla pitoisuuksilla?

Onko tässä yhteydessä ympäristöön joutuneiden päästöjen käsitteen katsottava käsittävän myös ainejäämät, joita on aineen kokeessa soveltamisen jälkeen esimerkiksi ilmassa tai maaperässä, kasvien (jotka ovat kehittyneet käsitellystä siemenestä) lehdissä, siitepölyssä tai medessä, hunajassa tai muissa organismeissa, jotka eivät olleet kokeen kohteena?

Päteekö tämä myös (aineen) kulkeutumisen määrään kasvinsuojeluaineen kokeessa soveltamisen yhteydessä?

Seuraako ympäristötietodirektiivin 4 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan kolmanteen virkkeeseen sisältyvistä sanoista ”ympäristöön joutuneita päästöjä koskevina tietoina”, että jos kyseessä ovat ympäristöön joutuneet päästöt, on ilmaistava koko tietolähde eikä pelkästään (mittaus)tietoja, jotka siitä voidaan mahdollisesti erotella?

Onko edellä mainitun 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdassa tarkoitetun kaupallisia ja teollisia tietoja koskevan poikkeusperusteen soveltamista varten erotettava toisistaan yhtäältä ”päästöt” ja toisaalta ympäristötietodirektiivin 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut ”päästöt ilmaan, veteen ja maaperään sekä muut ympäristöpäästöt

____________

1 Kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15.7.1991 annettu neuvoston direktiivi 91/414/ETY (EYVL L 230, s. 1).

2 Kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21.10.2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009 (EUVL L 309, s. 1).

3 Biosidituotteiden markkinoille saattamisesta 16.2.1998 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/8/EY (EYVL L 123 s. 1).

4 Ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta ja neuvoston direktiivin 90/313/ETY kumoamisesta 28.1.2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/4/EY (EYVL L 41, s. 26).