Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. rujna 2014. uputio College van Beroep voor het bedrijfsleven (Nizozemska) – Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting protiv College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

(Predmet C-442/14)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting

Tuženik: College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Prethodna pitanja

Znače li odredbe članka 14. Direktive 91/4141 odnosno članka 63. u vezi s člankom 59. Uredbe o sredstvima za zaštitu bilja2 (br. 1107/2009 od 21. listopada 2009.) odnosno članka 19. Direktive 98/83 da se o zahtjevu za povjerljivost u smislu navedenih članaka 14., 63. i 19. od strane podnositelja zahtjeva navedenog u tim člancima u odnosu na svaki pojedini izvor informacija prije ili prilikom izdavanja odobrenja odnosno prije ili prilikom izmjene odobrenja mora odlučiti odlukom dostupnom trećim zainteresiranim osobama?

U slučaju potvrdnog odgovora na prethodno pitanje: treba li članak 4. stavak 2. Direktive o informacijama o okolišu4 tumačiti tako da u nedostatku odluke u smislu prethodnog pitanja tuženik kao nacionalno tijelo mora otkriti zatražene informacije o okolišu, ako je takav zahtjev podnesen nakon izdavanja odobrenja odnosno nakon izmjene odobrenja?

Kako treba tumačiti pojam „emisije u okoliš“ u članku 4. stavku 2. Direktive o informacijama o okolišu ako se uzmu u obzir tvrdnje stranaka o tome iz točke 5.5. ove međuodluke s obzirom na sadržaj dokumenata naveden u točki 5.2.?

a)    Treba li podatke koji sadrže ocjenu o istjecanju sredstva, njegove aktivne tvari ili više njih i drugih sastojaka u okoliš nakon upotrebe sredstva smatrati „informacijama o emisijama u okoliš“?

b)    U slučaju potvrdnog odgovora: je li s tim u vezi bitno jesu li navedeni podaci dobiveni (polu) terenskim studijama ili drugim vrstama studija (na primjer laboratorijskim ispitivanjima i translokacijskim studijama)?

Treba li informacije o laboratorijskim ispitivanjima kod kojih je cilj testa ispitivanje izoliranih aspekata pod standardiziranim uvjetima smatrati „informacijama o emisijama u okoliš“, ako je u okviru tih ispitivanja puno čimbenika (poput klimatoloških utjecaja) isključeno i testovi se često – u usporedbi sa stvarnom upotrebom – provode s visokim dozama?

Treba li s tim u vezi pod „emisijama u okoliš“ podrazumijevati i ostatke koji se nakon upotrebe sredstava u eksperimentalnom režimu nalaze primjerice u zraku ili na tlu, listovima, peludi ili nektaru biljke (koja je izrasla iz obrađenog sjemena), u medu ili na neciljanim organizmima?

Vrijedi li to i za stupanj raznošenja (tvari) prilikom upotrebe sredstava u eksperimentalnom režimu?

Znači li pojam „informacije o emisijama u okoliš“ u smislu članka 4. stavka 2. podstavka 2. druge rečenice Direktive o informacijama o okolišu da se, kada je riječ o emisijama u okoliš, izvor informacija mora otkriti u cijelosti, a ne samo podaci o mjerenju koji se, ovisno o slučaju, iz njega mogu izvesti?

Treba li za potrebe primjene razloga za iznimku za povjerljivost trgovačkih ili industrijskih podataka u smislu prethodno navedenog članka 4. stavka 2. točke (d) razlikovati između, s jedne strane, „emisija“ i, s druge strane, „ispuštanja i drugih istjecanja u okoliš“ u smislu članka 2. stavka 1. točke (b) Direktive o informacijama o okolišu?

____________

1     Direktiva Vijeća 91/414/EEZ od 15. srpnja 1991. o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (SL L 230, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 55., str. 32.).

2     Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 61., str. 52.).

3     Direktiva 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (SL L 123, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 1., str. 30.).

4     Direktiva 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o javnom pristupu informacijama o okolišu i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/313/EEZ (SL L 41, str. 26.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 1., str. 128.).