Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Holandsko) 24. septembra 2014 – Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting/College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

(vec C-442/14)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting

Žalovaný: College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Prejudiciálne otázky

Vedú ustanovenia uvedené v článku 14 smernice 91/4141 , článku 63 v spojení s článkom 59 nariadenia (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh2 a článku 19 smernice 98/8/ES3 k tomu, že v prípade žiadosti o dôverné zaobchádzanie v zmysle uvedených článkov 14, 63 a 19, ktorú predložil žiadateľ uvedený v týchto článkoch, sa o každom zdroji informácií musí uskutočniť rozhodnutie známe tretím stranám pred udelením povolenia alebo počas udelenia povolenia, resp. pred zmenou povolenia alebo počas nej?

V prípade kladnej odpovede na predchádzajúcu otázku: Treba článok 4 ods. 2 smernice o informáciách o životnom prostredí4 vykladať v tom zmysle, že v prípade absencie takého rozhodnutia, o aké ide predchádzajúcej otázke, musí žalovaný ako vnútroštátny orgán sprístupniť požadované informácie o životnom prostredí, keď sa taká žiadosť predloží po udelení povolenia alebo po jeho zmene?

Ako treba vykladať pojem „emisie do životného prostredia“ uvedený v článku 4 ods. 2 smernice o informáciách o životnom prostredí, keď sa na základe obsahu dokumentov, ktorý je uvedený v bode 5.2, v tejto súvislosti zohľadnia tvrdenia účastníkov, ktoré sú uvedené v bode 5.5 tohto medzitýmneho rozhodnutia?

a)    Treba údaje, ktorými sa hodnotí uvoľňovanie prostriedku, jeho účinnej látky alebo jeho účinných látok a iných zložiek do životného prostredia po použití prostriedku klasifikovať ako „informácie o emisiách do životného prostredia“?

b)    V prípade kladnej odpovede: Je v tejto súvislosti relevantné, či sa uvedené údaje získali prostredníctvom štúdie v (polo)terénnych podmienkach alebo štúdiami iného druhu (ako napríklad laboratórne testovanie a translokačné štúdie)?

Treba informácie o laboratórnom testovaní, pri ktorom je štruktúra pokusu zameraná na analýzu izolovaných aspektov pri štandardizovaných podmienkach, považovať za „informácie o emisiách do životného prostredia“, ak sú v rámci tohto testovania vylúčené mnohé faktory (ako napríklad klimatologické vplyvy) a pokusy sa často uskutočňujú – v porovnaní so skutočným používaním – s vysokými dávkami?

Treba v tejto súvislosti pod pojmom „emisie do životného prostredia“ rozumieť aj rezíduá, ktoré sa po použití prostriedku v schéme pokusu nachádzajú napríklad vo vzduchu alebo na pôde, listoch, v peli alebo nektári rastliny (ktorá vyrástla z ošetreného osiva), v mede a v necieľových organizmoch?

Platí to aj pre rozsah (látkovej) odchýlky pri použití prostriedku v rámci schémy pokusu?

Vedie pojem „informácie o emisiách do životného prostredia“ v zmysle článku 4 ods. 2 druhého pododseku druhej vety smernice o informáciách o životnom prostredí k tomu, že ak ide o emisie do životného prostredia, musí sa sprístupniť celý informačný zdroj a nielen údaje (o meraniach), ktoré z neho prípadne treba odvodiť?

Treba na účely uplatnenia výnimky týkajúcej sa obchodných alebo priemyselných tajomstiev v zmysle uvedeného článku 4 ods. 2 písm. d) rozlišovať medzi „emisiami“ na jednej strane a „vypúšťaním alebo iným uvoľňovaním do životného prostredia“ v zmysle článku 2 ods. 1 písm. b) smernice o informáciách o životnom prostredí na druhej strane?

____________

1 Smernica Rady 91/414//EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. ES L 230, s. 1; Mim. vyd. 03/011, s. 332).

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, s. 1).

3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (Ú. v. ES L 123, s. 1; Mim. vyd. 03/023, s. 3).

4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS (Ú. v. ES L 41, s. 26; Mim. vyd. 15/007, s. 375).