Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 17 października 2014 r. – ZZ i in./Komisja

(Sprawa F-112/14)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ i in. (przedstawiciel: adwokat S. Orlandi)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o zaszeregowaniu skarżących według nowych zasad przebiegu kariery zawodowej i awansowania znajdujących zastosowanie po nowelizacji regulaminu pracowniczego urzędników z dnia 1 stycznia 2014 r. na stanowiska „główny [starczy] administrator w okresie przejściowym”, pozbawiających ich, ich zdaniem, możliwości ubiegania się o awans do grupy zaszeregowania AD 14, oraz stwierdzenie niezgodności z prawem art. 30 ust. 3 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego.

Żądania strony skarżącejStwierdzenie nieważności decyzji o zaszeregowaniu skarżących na stanowiska „główny [starczy] administrator w okresie przejściowym”;stwierdzenie niezgodności z prawem art. 30 ust. 3 załącznika XIII do regulaminu pracowniczegoobciążenie Komisji kosztami postępowania.