Language of document :

Žaloba podaná 23. októbra 2014 – ZZ/Rada

(vec F-118/14)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: M. C. Garcia-Hirschfeld)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutí Rady týkajúcich sa zaradenia úradníkov platových tried AD 9 až AD 14 na pozíciách označovaných ako pozície s osobitnými zodpovednosťami na pracovné miesto druhu „vedúci oddelenia alebo rovnocenné pracovné miesto“ alebo „poradca alebo rovnocenné pracovné miesto“ pred 31. decembrom 2015 a neuvedenie žalobcu medzi úradníkov v tomto zaradení Návrhy žalobcuzrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu č. 6/14 z 3. januára 2014 a následné rozhodnutie zadeliť 34 úradníkov Rady na pracovné miesto druhu „vedúci oddelenia alebo rovnocenné pracovné miesto“,v prípade potreby zrušiť rozhodnutie z 23. júla 2014 o zamietnutí sťažnosti,uložiť Rade Európskej únie povinnosť nahradiť trovy konania.