Language of document :

Žaloba podaná 23. októbra 2014 – ZZ/Komisia

(vec F-116/14)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: L. Y. Levi, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia výkonného riaditeľa Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie (EIOPA), ktorý zrušil predchádzajúce rozhodnutie, ktorým bol žalobca vymenovaný za dočasného zamestnanca v platovej triede AD 8 a návrh na náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy, ktorú žalobca údajne utrpel

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie výkonného riaditeľa EIOPA z 24. februára 2014, ktorým bolo zrušené predchádzajúce rozhodnutie zo 7. novembra 2013, ktorým bol žalobca od 16. septembra 2013 predbežne vymenovaný za dočasného zamestnanca v platovej triede AD 8 v nadväznosti na výberové konanie začaté oznámením o voľnom pracovnom meste 1327TAAD08,

zrušiť rozhodnutie z 24. júla 2014, ktorým sa zamieta sťažnosť podaná žalobcom 25. marca 2014,

uložiť žalovanej povinnosť nahradiť majetkovú ujmu pozostávajúcu z rozdielu medzi mzdou vyplatenou žalobcovi v platovej triede AD 6 od 16. septembra 2013 a mzdou, ktorá sa viaže na platovú triedu AD 8, spolu s úrokmi z omeškania vypočítanými na základe sadzby Európskej centrálnej banky zvýšenej o 2 percentuálne body,subsidiárne uložiť žalovanej povinnosť nahradiť majetkovú ujmu pozostávajúcu z rozdielu medzi mzdou v platovej triede AD 6 a mzdou v platovej triede AD 8 od 16. septembra 2013 a 24. februára 2014, spolu s úrokmi z omeškania vypočítanými na základe sadzby Európskej centrálnej banky zvýšenej o 2 percentuálne body,uložiť žalovanej povinnosť nahradiť nemajetkovú ujmu stanovenú ex aequo et bono na 20 000 eur,uložiť Európskej komisii povinnosť nahradiť všetky trovy konania.