Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 11 ноември 2014 г. — Carlo De Nicola/ЕИБ

(Дело F-52/11)1

(Публична служба – Персонал на ЕИБ – Психически тормоз – Процедура по разследване – Доклад на комисията по разследване – Неправилно определяне на психическия тормоз – Решение на председателя на ЕИБ да не предприема никакви действия по жалбата – Отмяна – Иск за обезщетение)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Carlo De Nicola (Strassen, Люксембург) (представител: L. Isola, адвокат)

Ответник: Европейска инвестиционна банка (представители: T. Gilliams и F. Martin, подпомагани от A. Dal Ferro, адвокат)

Предмет

От една страна, искане да се отмени писмото, с което председателят на ЕИБ обявява, че след решението на анкетната комисия да отхвърли жалбата за тормоз, подадена от жалбоподателя, не е необходимо да се предприемат други действия, както и други решения, свързани с разследването за тормоз. От друга страна, да се установи, че жалбоподателят е жертва на тормоз

Диспозитив

Отменя решението от 1 септември 2010 г., с което председателят на Европейската инвестиционна банка отхвърля жалбата на г-н De Nicola за психически тормоз.

Осъжда Европейската инвестиционна банка да заплати на г-н De Nicola сумата от 3 000 EUR.

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

Европейската инвестиционна банка понася направените от нея съдебни разноски, както и тези на г-н De Nicola.

____________

1 ОВ C 186, 25.6.2011 г.