Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2014. gada 11. novembra spriedums – Carlo De Nicola/EIB

(lieta F-52/11) 1

Civildienests – EIB personāls – Psiholoģiska vardarbība – Izmeklēšanas procedūra – Izmeklēšanas komitejas ziņojums – Kļūdaina psiholoģiskas vardarbības jēdziena definīcija – EIB priekšsēdētāja lēmums neturpināt izskatīt sūdzību – Atcelšana – Prasība par zaudējumu atlīdzību

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburga) (pārstāvis – L. Isola, advokāts)

Atbildētāja: EIB (pārstāvji – T. Gilliams un F. Martin, pārstāvji, kam palīdz A. Dal Ferro, advokāts)

Priekšmets

Pirmkārt, prasība atcelt bankas priekšsēdētāja vēstuli, kurā atzīts, ka, ņemot vērā Izmeklēšanas komitejas lēmumu noraidīt prasītāja iesniegto sūdzību par psiholoģisku vardarbību, nav jāveic nekādi turpmāki pasākumi, kā arī atcelt pārējos lēmumus, kas attiecas uz izmeklēšanu saistībā ar psiholoģisku vardarbību. Otrkārt, prasība apstiprināt, ka prasītājs ir cietis no psiholoģiskas vardarbības

Rezolutīvā daļa:

atcelt 2010. gada 1. septembra lēmumu, ar kuru Eiropas Investīciju bankas priekšsēdētājs noraidīja C. De Nicola sūdzību par psiholoģisku vardarbību;

piespriest Eiropas Investīciju bankai samaksāt C. De Nicola summu EUR 3000 apmērā;

prasību pārējā daļā noraidīt;

Eiropas Investīciju banka sedz savus un atlīdzina C. De Nicola tiesāšanās izdevumus.

____________

1      OV C 186, 25.6.2011., 37. lpp.