Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 11 november 2014 – Carlo De Nicola / EIB

(Zaak F-52/11)1

(Openbare dienst – Personeel van de EIB – Psychisch geweld – Onderzoeksprocedure – Rapport van het onderzoekscomité – Onjuiste definitie van psychisch geweld – Besluit van de president van de EIB om geen gevolg te geven aan de klacht – Nietigverklaring – Beroep tot schadevergoeding)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (vertegenwoordiger: L. Isola, advocaat)

Verwerende partij: EIB (vertegenwoordigers: T. Gilliams en F. Martin, gemachtigden, bijgestaan door A. Dal Ferro, advocaat)

Voorwerp

Enerzijds, verzoek om nietigverklaring van een brief waarbij de president van de Bank heeft verklaard dat naar aanleiding van het besluit van het Panel tot afwijzing van de door verzoeker wegens psychisch geweld ingediende klacht, geen actie nodig was alsmede van andere, met het onderzoek naar psychisch geweld verband houdende besluiten. Anderzijds, verzoek om vaststelling van het feit dat verzoeker slachtoffer van psychisch geweld is geweest

Dictum

Het besluit van 1 september 2010 waarbij de president van de Europese Investeringsbank de klacht wegens psychisch geweld van De Nicola heeft afgewezen wordt nietig verklaard.

De Europese Investeringsbank wordt veroordeeld tot betaling van het bedrag van 3 000 EUR aan De Nicola.

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

De Europese Investeringsbank zal haar eigen kosten dragen en wordt verwezen in de kosten van De Nicola.

____________

1     PB C 186 van 25.6.2011, blz. 37.