Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 11 listopada 2014 r. – Carlo de Nicola przeciwko EBI

(Sprawa F-52/11)1

(Służba publiczna – Personel EBI – Mobbing – Dochodzenie – Sprawozdanie komisji śledczej – Błędna definicja mobbingu – Decyzja prezesa EBI o nienadawaniu skardze biegu – Stwierdzenie nieważności – Skarga o odszkodowanie lub zadośćuczynienie)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Carlo de Nicola (Strassen, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat L. Isola)

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny (przedstawiciele: T. Gilliams i F. Martin, pełnomocnicy, wspomagani przez adwokata A. Dal Ferra)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze, żądanie stwierdzenia nieważności pisma prezesa banku uznającego, że w następstwie decyzji panelu o oddaleniu wniesionego przez skarżącego doniesienia o mobbingu nie zachodzi potrzeba podjęcia jakichkolwiek działań, a także stwierdzenie nieważności pozostałych decyzji dotyczących dochodzenia w sprawie mobbingu. Po drugie, żądanie stwierdzenia, że skarżący był ofiarą mobbingu

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji prezesa Europejskiego Banku Inwestycyjnego z dnia 1 września 2010 r. oddalającej skargę C. de Nicoli na mobbing.

Zasądza się od Europejskiego Banku Inwestycyjnego na rzecz C. De Nicoli kwotę 3000 EUR.

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

Europejski Bank Inwestycyjny pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez C. De Nicolę.

____________

1 Dz.U. C 186 z 25.6.2011, s. 37.