Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 11. novembra 2014 – Carlo De Nicola/EIB

(vec F-52/11)1

(Verejná služba – Zamestnanci EIB – Psychické obťažovanie – Postup vyšetrovania – Správa vyšetrovacej komisie – Nesprávna definícia psychického obťažovania – Rozhodnutie predsedu EIB nezaoberať sa sťažnosťou – Zrušenie – Žaloba o náhradu škody)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembursko) (v zastúpení: L. Isola, advokát)

Žalovaná: EIB (v zastúpení: M. T. Gilliams a F. Martin, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Dal Ferro, advokát)

Predmet veci

Na jednej strane návrh na zrušenie listu, ktorým predseda Európskej investičnej banky vyhlásil, že v nadväznosti na rozhodnutie Panelu o zamietnutí sťažnosti týkajúcej sa psychického obťažovania podanej žalobcom nie je potrebný žiaden úkon, ako aj iných rozhodnutí týkajúcich sa vyšetrovania psychického obťažovania. Na druhej strane návrh na určenie, že žalobca bol obeťou psychického obťažovania

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie z 1. septembra 2010, ktorým predseda Európskej investičnej banky zamietol sťažnosť týkajúcu sa psychického obťažovania, ktorú podal pán De Nicola, sa zrušuje.

2.    Európska investičná banka je povinná zaplatiť pánovi De Nicolovi sumu 3 000 eur.

3.    V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

4.    Európska investičná banka znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil pán De Nicola.

____________

1 Ú. v. EÚ C 186, 25.6.2011, s. 37.