Language of document : ECLI:EU:F:2014:179

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(teine koda)

3. juuli 2014

Kohtuasi F‑5/12 DEP

Slawomir Bogusz

versus

Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuur (Frontex)

Avalik teenistus – Menetlus – Kohtukulude kindlaksmääramine

Ese:      Kodukorra artikli 92 alusel hüvitatavate kulude kindlaksmääramise taotlus, millega S. Bogusz pöördus Avaliku Teenistuse Kohtusse pärast Avaliku Teenistuse Kohtu 12. juuni 2013. aasta otsuse tegemist kohtuasjas Bogusz vs. Frontex (F‑5/12, EU:F:2013:75).

Otsus:      Määrata S. Bogusz Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri poolt kohtuasjas F‑5/12 hüvitamisele kuuluvate kulude kogusummaks 2547,50 eurot.

Kokkuvõte

1.      Kohtumenetlus – Kohtukulud – Kindlaksmääramine – Hüvitamisele kuuluvad kulud – Arvesse võetavad asjaolud – Poolte poolt oma advokaatidele maksmisele kuuluv tasu – Sellise tasu kindlaksmääramine, mida võidakse määrata kohtukulude tasumise eest vastutava poole poolt hüvitamisele

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 91 punkt b)

2.      Kohtumenetlus – Kohtukulud – Kindlaksmääramine – Hüvitamisele kuuluvad kulud – Arvesse võetavad asjaolud – Kohtukulude kindlaksmääramise menetlusega seotud vältimatud kulud – Hõlmamine

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 91 punkt b)

1.      Liidu kohtul puudub õigus määrata kindlaks poolte poolt oma advokaatidele makstava tasu suurust, ent ta võib kindlaks määrata summa, mis tuleb kohtukulude tasumise eest vastutaval poolel hüvitada.

Otsustades kohtukulude kindlaksmääramise taotluse üle, ei pea liidu kohus võtma arvesse võimalikku sellekohast kokkulepet, mis on huvitatud poole ja tema esindajate või nõustajate vahel sõlmitud. Teiseks, isegi kui tasutud arve esitamine tõendab, et hagejal on tekkinud kulud tema esindamiseks Avaliku Teenistuse Kohtu menetluses, ei ole tõend nende kulude tasumise kohta, mille hüvitamist taotletakse, sellegipoolest eelnev tingimus Avaliku Teenistuse Kohtu poolt hüvitamisele kuuluvate kulude kindlaksmääramiseks.

Tasumäärasid reguleerivate liidu õigusnormide puudumisel tuleb liidu kohtul vabalt hinnata juhtumi asjaolusid, arvestades kohtuvaidluse eesmärki ja olemust, selle olulisust liidu õiguse seisukohalt, samuti kohtuasja keerukust, esindajate või nõustajate tehtud töö mahtu kohtumenetluses ja poolte majanduslikku huvi menetluses. Kohtu otsustusvabaduse tulemusena võidakse hüvitamisele kuuluvad kulud kindlaks määrata väiksemas summas kui pool, kes on kohustatud kulud tasuma, oleks pidanud teisele poolele maksma.

(vt punktid 30, 33 ja 35)

Viited:

Euroopa Kohus: kohtumäärused Leeuwarder Papierwarenfabriek vs. komisjon, 318/82‑DEPE, EU:C:1985:468, punkt 2; Comunidad autónoma de La Rioja vs. Diputación Foral de Vizcaya jt, C‑465/09 P‑DEP, EU:C:2013:112, punktid 26 ja 27, ning Kronofrance vs. Saksamaa jt, C‑75/05 P‑DEP, EU:C:2013:458, punkt 30.

Avaliku Teenistuse Kohus: kohtumäärused X vs. parlament, F‑14/08 DEP, EU:F:2009:149, punkt 23 ja seal viidatud kohtupraktika, ning Cuallado Martorell vs. komisjon, F‑96/09 DEP, EU:F:2013:186, punkt 28.

2.      Isegi kui vormiliselt ei ole vaja eraldi lahendada küsimust kulude ja tasude kohta, mis on tekkinud kohtukulude kindlaksmääramise raames, peab Avaliku Teenistuse Kohus hüvitatavate kulude kindlaksmääramisel siiski võtma arvesse kõiki kohtuasja asjaolusid kuni hetkeni, mil võetakse vastu kohtukulude kindlaksmääramise kohtumäärus.

Sellega seoses tuleb märkida, et kohtukulude kindlaksmääramise taotlus on pigem standardne ning eristub põhimõtteliselt selle poolest, et advokaadil, kes on kohtuasja sisuga juba tegelnud, ei teki sellega mingeid raskusi.

(vt punktid 45 ja 47)

Viited:

Euroopa Kohus: kohtumäärused France Télévisions vs. TF1, C‑451/10 P‑DEP, EU:C:2012:323, punkt 32, ning OCVV vs. Schräder, C‑38/09 P‑DEP, EU:C:2013:679, punkt 42.

Avaliku Teenistuse Kohus: kohtumäärus Schönberger vs. parlament, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, punktid 46 ja 47.