Language of document : ECLI:EU:F:2014:179

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (druhá komora)

z 3. júla 2014

Vec F‑5/12 DEP

Slawomir Bogusz

proti

Európskej agentúre pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex)

„Verejná služba – Konanie – Určenie výšky trov konania“

Predmet:      Návrh na určenie výšky nahraditeľných trov konania, ktorý podľa článku 92 ods. 1 rokovacieho poriadku podal S. Bogusz v nadväznosti na rozsudok Súdu pre verejnú službu z 12. júna 2013, Bogusz/Frontex (F‑5/12, EU:F2013:75)

Rozhodnutie:      Celková suma trov konania, ktoré má Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie nahradiť pánovi Boguszovi ako nahraditeľné trovy konania vo veci F‑5/12, Bogusz/Frontex, je stanovená na výšku 2 547,50 eura.

Abstrakt

1.      Súdne konanie – Trovy konania – Určenie – Nahraditeľné trovy – Skutočnosti, ktoré treba zohľadniť – Odmeny, ktoré majú účastníci konania zaplatiť svojim vlastným advokátom – Určenie odmien, ktoré môžu byť nahradené účastníkom konania povinným na náhradu trov konania

[Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 91 písm. b)]

2.      Súdne konanie – Trovy konania – Určenie – Nahraditeľné trovy – Skutočnosti, ktoré treba zohľadniť – Nutné výdavky, ktoré vznikli v rámci konania o určenie výšky trov konania – Zahrnutie

[Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 91 písm. b)]

1.      Súd Únie nie je oprávnený určovať odmeny, ktoré majú účastníci konania zaplatiť svojim vlastným advokátom, ale môže stanoviť sumu, do ktorej môžu byť tieto odmeny nahradené účastníkom konania povinným na náhradu trov konania.

Pri rozhodovaní o návrhu na určenie výšky trov konania na jednej strane súd Únie nemusí zohľadniť prípadnú dohodu uzatvorenú v tomto ohľade medzi dotknutým účastníkom konania a jeho splnomocnenými zástupcami alebo poradcami. Na druhej strane, hoci predloženie zaplatenej faktúry môže preukázať skutočnú výšku výdavkov, ktoré žalobca vynaložil na svoje zastupovanie na účely konania na Súde pre verejnú službu, zároveň platí, že dôkaz o zaplatení trov konania, ktorých náhrada sa požaduje, nie je predchádzajúcou podmienkou určenia výšky nahraditeľných trov konania Súdom pre verejnú službu.

Pri neexistencii ustanovení upravujúcich tarify v práve Únie musí súd Únie voľne posúdiť predmetné údaje pri zohľadnení predmetu a povahy sporu, jeho významu z hľadiska práva Únie, ako aj zložitosti veci, rozsahu práce, aký si mohlo sporové konanie vyžadovať od zúčastnených splnomocnených zástupcov alebo poradcov, a ekonomických záujmov, ktoré spor predstavoval pre účastníkov konania. Voľná úvaha súdu Únie v tejto oblasti môže viesť k tomu, že stanoví nahraditeľné trovy konania na sumu nižšiu ako je suma, ktorú by bol účastník konania zaviazaný na ich náhradu ochotný zaplatiť druhému účastníkovi konania.

(pozri body 30, 33 a 35)

Odkaz:

Súdny dvor: uznesenia Leeuwarder Papierwarenfabriek/Komisia, 318/82‑DEPE, EU:C:1985:468, bod 2; Comunidad autónoma de La Rioja/Diputación Foral de Vizcaya a i., C‑465/09 P‑DEP, EU:C:2013:112, body 26 a 27, a Kronofrance/Nemecko a i., C‑75/05 P‑DEP, EU:C:2013:458, bod 30

Súd pre verejnú službu: uznesenia X /Parlament, F‑14/08 DEP, EU:F:2009:149, bod 23 a tam citovaná judikatúra, a Cuallado Martorell/Komisia, F‑96/09 DEP, EU:F:2013:186, bod 28

2.      Hoci formálne netreba rozhodnúť osobitne o výdavkoch a odmenách vynaložených na účely konania o určení výšky trov konania, napriek tomu je súd Únie pri stanovení nahraditeľných trov konania povinný zohľadniť všetky okolnosti veci až do okamihu prijatia uznesenia o určení výšky trov konania.

V tejto súvislosti má návrh na určenie výšky trov konania skôr štandardizovanú povahu a v zásade sa vyznačuje tým, že advokátovi, ktorý sa už zaoberal vecou samou, nespôsobuje žiadne ťažkosti.

(pozri body 45 a 47)

Odkaz:

Súdny dvor: uznesenia France Télévisions/TF1, C‑451/10 P‑DEP, EU:C:2012:323, bod 32, a  CVV/Schräder, C‑38/09 P‑DEP, EU:C:2013:679, bod 42

Súd pre verejnú službu: uznesenie Schönberger/Parlament, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, body 46 a 47