Language of document : ECLI:EU:F:2014:178

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (tretia komora)

z 2. júla 2014

Vec F‑62/12

Gian Andrea Bandieri

proti

Európskej agentúre pre bezpečnosť letectva (EASA)

„Verejná služba – Prekážky konania – Námietka neprípustnosti – Prenesenie právomocí udelených orgánu oprávnenému uzatvárať pracovné zmluvy – Žaloba podaná proti delegujúcemu orgánu – Nemožnosť pripísať napadnutý akt žalovanému – Zjavná neprípustnosť“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, podľa ktorej G. Andrea Bandieri v podstate navrhuje zrušenie návrhu zo 14. novembra 2011, v ktorom Európska komisia stanovila na jeho žiadosť počet započítaných odpracovaných rokov v systéme dôchodkového zabezpečenia Únie vyplývajúci z prevodu práv na dôchodok, ktoré nadobudol v talianskom systéme dôchodkového zabezpečenia

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná. G. Andrea Bandieri znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej agentúre pre bezpečnosť letectva.

Abstrakt

Žaloby úradníkov – Postavenie žalovaného – Európska agentúra pre bezpečnosť letectva – Prenesenie právomoci udelených orgánu oprávnenému uzatvárať pracovné zmluvy – Žaloba podaná proti delegujúcemu orgánu – Neprípustnosť

(Služobný poriadok úradníkov, článok 91a)

Žaloby v oblastiach, v ktorých bol uplatnený článok 2 ods. 2 služobného poriadku, sa podávajú proti inštitúcii, ktorej podlieha menovací orgán, na ktorý boli prenesené právomoci.

Keďže Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) preniesla na Úrad pre správu a úhradu individuálnych nárokov (PMO) právomoci menovacieho orgánu alebo orgánu oprávneného uzatvárať pracovné zmluvy v oblasti prevodu práv na dôchodok zamestnancov agentúry, žaloba podaná proti EASA týkajúca sa rozhodnutia, ktoré v tejto oblasti prijal PMO, je zjavne neprípustná.

(pozri body 19 – 21 a 25)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: rozsudok Hall/Komisia a CEPOL, EU:F:2013:202, F‑22/12, bod 25