Language of document : ECLI:EU:F:2014:160

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU PRESIDENDI MÄÄRUS

12. juuni 2014

Kohtuasi F‑28/14 R

Stéphane De Loecker

versus

Euroopa välisteenistus

Avalik teenistus – Ajutine teenistuja – Lepingu ülesütlemine – Ajutiste meetmete kohaldamise menetlus – Kohaldamise peatamise taotlus – Põhimenetluses lahendatava hagi vastuvõetavus

Ese:      ELTL artikli 278 ja EA artikli 157 ning ELTL artikli 279 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, milles S. De Loecker palub kuni asjas sisulise otsuse tegemiseni peatada: liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja (edaspidi „kõrge esindaja”) 20. detsembri 2013. aasta otsus lõpetada tema ajutise teenistuja leping Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste (edaspidi „muude teenistujate teenistustingimused”) artikli 2 punkti e tähenduses alates 31. märtsist 2014; kõrge esindaja otsus keelduda teda ära kuulamast pärast Euroopa välisteenistuse peadirektori vastu ahistamise kaebuse esitamist; otsus jätta rahuldamata tema taotlus määrata kaebuse läbivaatajaks asutuseväline kõrgetasemeline uurija; otsus registreerida eelnimetatud kaebus „taotlusena ja anda see Euroopa Komisjoni [personalihalduse ja julgeoleku peadirektoraadile] menetlemiseks”.

Otsus:      Jätta S. De Loeckeri ajutiste meetmete kohaldamise taotlus rahuldamata. Kohtukulude kandmine otsustakse edaspidi.

Kokkuvõte

1.      Ajutiste meetmete kohaldamine – Kohaldamise peatamine – Vastuvõetavuse tingimused – Hageja huvi peatamise vastu – Taotlus kõrge esindaja sellise otsuse kohaldamise peatamiseks, millega keelduti ametnikuga kohtumisest, et talle otsuse kohta selgitusi anda – Kohaldamise peatamine, mis ei saa hageja olukorda muuta – Vastuvõetamatus – Taotlus peatada sellise otsuse kohaldamine, millega keelduti ahistamise kohta esitatud kaebuse läbivaatamiseks uurija määramisest – Vastuvõetavus

(ELTL artikkel 278; Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 102 lõige 2)

2.      Ametnike hagid – Isikut kahjustav meede – Mõiste – Kaitsemeede –Välistamine

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

3.      Ametnike hagid – Isikut kahjustav meede – Mõiste – Kõrge esindaja otsus anda ahistamise kohta esitatud kaebus komisjoni talitustele menetlemiseks –Välistamine

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

4.      Ajutiste meetmete kohaldamine – Kohaldamise peatamine – Ajutised meetmed – Kohaldamise tingimused – Kiireloomulisus – Tõsine ja korvamatu kahju – Tõendamiskoormis – Mittevaraline kahju, mida ei saa ajutiste meetmete kohaldamise menetluses paremini hüvitada kui põhimenetluses – Kiireloomulisuse puudumine

(ELTL artiklid 278 ja 279; Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 102 lõige 2)

5.      Ajutiste meetmete kohaldamine – Kohaldamise peatamine – Kohaldamise tingimused – Tõsine ja korvamatu kahju – Põhjuslik seos väidetava kahju ja vaidlustatud otsuse vahel

(ELTL artikkel 278)

1.      Koormava haldusotsuse kohaldamise peatamist ei saa põhimõtteliselt taotleda, kuna kohaldamise peatamise tagajärjel ei tohi hageja olukord muutuda. Just niisuguse olukorraga on tegemist kõrge esindaja sellise otsuse peatamise kohaldamisel, millega keeldutakse vestlusest ametnikuga, et anda talle otsuse kohta selgitusi, kuivõrd hageja ei saa peatamisest mingit praktilist kasu, sest seda ei saa lugeda soodsaks otsuseks, millega vestluse taotlus rahuldatakse. Seega ei muuda kohaldamise peatamine hageja olukorda.

Seevastu kõrge esindaja keeldumine määrata psühholoogilise ahistamise kohta esitatud kaebuse läbivaatajaks asutuseväline uurija on lahutamatult seotud otsusega anda kõnealune kaebus institutsiooni talitustele menetlemiseks. Seega ei saa sellist keeldumist käsitleda koormava otsusena.

(vt punktid 27 ja 28)

Viited:

Euroopa Liidu Üldkohus: kohtumäärused Ellinikos Niognomon vs. komisjon, T‑312/08 R, EU:T:2008:407, punkt 26; ja Henkel ja Henkel France vs. komisjon, T‑607/11 R, EU:T:2012:22, punkt 21.

Avaliku Teenistuse Kohus: kohtumäärus Bermejo Garde vs. EMSK, F‑41/10 R, EU:F:2010:89, punkt 38.

2.      Pelk kaitsemeede, mis on võetud juba vaidlustatud administratsiooni otsuse kaitsmiseks, ei ole isikut kahjustav meede.

(vt punkt 31)

3.      Otsust ettevalmistavad aktid ei saa huve kahjustada ning ametnik võib üksnes menetluse lõpetanud otsuse vaidlustamise käigus tõstatada selle otsusega vahetult seotud varasemate aktide õigusvastasuse küsimuse. Kuigi teatud puhtalt ettevalmistavad meetmed võivad kahjustada ametniku huve seetõttu, et need võivad mõjutada hiljem vaidlustatava akti sisu, ei või need meetmed siiski olla iseseisva hagi esemeks ning need tuleb vaidlustada nimetatud akti peale esitatud hagi raames.

Seega on ettevalmistavad meetmed, mille moodustavad Euroopa välisteenistuse teenistuslepingute sõlmimise pädevusega ametiisikuna tegutseva kõrge esindaja otsus anda ahistamise kohta esitatud kaebus komisjoni talitustele menetlemiseks ja keeldumine määrata asutuseväline kõrgetasemeline uurija kaebuse läbivaatajaks, kõnealuse kaebuse menetlemise suuniseks ning nende peale ei saa esitada iseseisvat hagi, mis on administratsiooni lõpliku otsuse peale esitatud hagist eraldatud. Ei kaitseõiguste ega erapooletuse põhimõtte rikkumised, isegi kui oletada, et need on tõendatud, ega ka asjaolu, et väidetavalt alustas institutsioon uurimist abitaotluse alusel, ei võimalda iseenesest tõendada, et on võetud isikut kahjustavad meetmed ehk meetmed, mis on kohtulikult vaidlustatavad.

(vt punktid 34, 35 ja 37)

Viited:

Euroopa Kohus: kohtumäärused Santarelli vs. komisjon, 78/87 ja 220/87, EU:C:1988:255, punkt 13; ja Gómez-Reino vs. komisjon, C‑47/1/02 P(R), EU:C:2003:210, punkt 65.

Euroopa Liidu Üldkohus: kohtuotsus Latino vs. komisjon, T‑145/01, EU:T:2003:42, punkt 101.

Avaliku Teenistuse Kohus: kohtumäärus Nijs vs. kontrollikoda, F‑64/68, EU:F:2008:179, punkt 17; kohtuotsused Marcuccio vs. komisjon‑65/09, EU:F:2010:149, punkt 42 ja seal viidatud kohtupraktika) ja Marcuccio vs. komisjon, F‑1/10, EU:F:2010:166, punkt 47 ja seal viidatud kohtupraktika.

4.      Ajutiste meetmete kohaldamise menetluse eesmärk ei ole tagada kahju hüvitamine, vaid tagada põhimenetluses langetatava otsuse täielik toime. Nimetatud eesmärgi saavutamiseks peavad taotletavad meetmed olema kiireloomulised selles mõttes, et hageja huvidele tekkida võiva tõsise ja korvamatu kahju vältimiseks on vajalik, et need võetaks ja nende mõju avalduks juba enne otsuse langetamist põhimenetluses. Lisaks peab ajutiste meetmete kohaldamist taotlev pool tõendama, et ta ei saa oodata põhimenetluse lõpuni ilma, et talle selline kahju tekiks.

Sellest tuleneb, et kiireloomulisuse tingimus puudub, kui taotletud ajutiste meetmete kohaldamine ei saa hüvitada väidetavat mittevaralist kahju suuremas ulatuses kui vaidlusaluse otsuse võimalik tühistamine põhimenetluses.

(vt punktid 38 ja 55)

Viide:

Avaliku Teenistuse Kohus: kohtumäärus De Loecker vs. Euroopa välisteenistus, F‑78/13 R, EU:F:2013:134, punktid 20 ja 25 ning seal viidatud kohtupraktika.

5.      Akti kohaldamise peatamine on õigustatud ainult juhul, kui kõnealuse akti ning väidetava tõsise ja korvamatu kahju vahel on põhjuslik seos, ja veelgi täpsemalt öeldes, kui tekkinud kahju peamiseks põhjuseks on asjaomane akt.

(vt punkt 56)

Viited:

Euroopa Kohus: kohtumäärus Marcuccio vs. komisjon, C‑399/02 P(R), EU:C:2003:90, punkt 26.

Euroopa Liidu Üldkohus: kohtumäärus Al‑Chihabi vs. nõukogu, T‑593/11 R, EU:T:2011:770, punkt 16 ja seal viidatud kohtupraktika.