Language of document : ECLI:EU:F:2014:220

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(první senát)

18. září 2014

Věc F‑118/13

Giorgio Lebedef

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Námitky a překážky v průběhu řízení – Zjevná nepřípustnost“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se G. Lebedef domáhá zrušení své hodnotící zprávy vypracované za období od 1. července 2001 do 31. prosince 2002 a podpůrně zrušení bodů za zásluhy, které mu byly přiděleny v povyšovacím řízení 2003.

Rozhodnutí:      Žaloba se zamítá jako zjevně nepřípustná. Giorgio Lebedef ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

Shrnutí

Žaloby úředníků – Právní zájem na podání žaloby – Posouzení v okamžiku podání žaloby – Žaloba na neplatnost zprávy o vývoji služebního postupu podaná úředníkem, který odešel do důchodu přede dnem podání žaloby – Nepřípustnost

(Služební řád, články 90 a 91)

Aby žalobce mohl právoplatně podat žalobu podle článků 90 a 91 služebního řádu, musí prokázat vzniklý a trvající osobní zájem na zrušení napadeného aktu, přičemž takový zájem se posuzuje k okamžiku podání žaloby a musí přetrvat až do vyhlášení soudního rozhodnutí, v opačném případě nebude vydáno rozhodnutí ve věci samé.

Pokud jde o právní zájem na podání žaloby proti hodnotící zprávě, je sice pravda, že hraje důležitou roli pro vývoj služebního postupu úředníka nebo zaměstnance, v zásadě se však dotýká zájmu hodnocené osoby jen do definitivního ukončení jejího služebního poměru, takže po tomto definitivním ukončení již v zásadě není přípustné, aby dotyčný úředník nebo zaměstnanec podal žalobu, kromě případu, že prokáže existenci zvláštních okolností odůvodňujících osobní a trvající zájem na zrušení dotčené zprávy.

(viz body 17 a 19)

Odkazy:

Soudní dvůr: rozsudek Marenco a další v. Komise, 81/74 až 88/74, EU:C:1975:139, bod 6

Soud prvního stupně: rozsudek Turner v. Komise, T‑49/91, EU:T:1992:72, bod 24; usnesení N v. Komise, T‑97/94, EU:T:1998:270, bod 26, výslovně potvrzené na základě kasačního opravného prostředku usnesením N v. Komise, C‑21/99 P, EU:C:1999:508, bod 24, a Ross v. Komise, T‑147/04, EU:T:2005:255, body 24, 25 a 27

Tribunál Evropské unie: usnesení Attey a další v. Rada, T‑118/11, T‑123/11 a T‑124/11, EU:T:2012:270, bod 28

Soud pro veřejnou službu: Solberg v. EMCDDA, F‑148/12, EU:F:2013:154, body 16 a 18