Language of document : ECLI:EU:F:2014:220

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(esimene koda)

18. september 2014

Kohtuasi F‑118/13

Giorgio Lebedef

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Menetlusküsimused – Ilmselge vastuvõetamatus

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, milles M. Lebedef palub tühistada tema kohta koostatud hindamisaruande, mis hõlmab perioodi 1. juuli 2001–31. detsember 2002, ja teise võimalusena tühistada 2003. aasta edutamise raames antud teenetepunktid.

Otsus:      Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata. Jätta G. Lebedefi kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

Kokkuvõte

Ametnike hagid – Põhjendatud huvi – Hindamine hagi kohtusse saabumisel – Karjääriarengu aruande tühistamiseks esitatud hagi, mille on esitanud ametnik, kes jäi enne hagi esitamist pensionile – Vastuvõetamatus

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

Selleks, et hageja võiks õiguspäraselt esitada hagi vastavalt personalieeskirjade artiklitele 90 ja 91, peab ta põhjendama, et tal on vaidlustatud akti tühistamiseks tekkinud ja jätkuv isiklik huvi, mida hinnatakse hagi esitamise hetkel ja mis peab säilima kuni kohtuotsuse tegemiseni, sest vastasel juhul langeb ära otsuse tegemise vajadus.

Põhjendatud huvi kohta esitada hindamisaruande tühistamiseks hagi tuleb märkida, et kuigi hindamisaruanne täidab ametniku või teenistuja teenistuskäigus olulist rolli, mõjutab ta hinnatava isiku huve põhimõtteliselt ainult tema teenistuse lõppemiseni, nii et pärast teenistuse lõppemist ei ole ametnikul või teenistujal enam huvi hagi esitamiseks, välja arvatud juhul, kui ta tõendab sellise erakorralise asjaolu olemasolu, millest tingituna on tal tegelik isiklik huvi asjaomase aruande tühistamiseks.

(vt punktid 17 ja 19)

Viited:

Euroopa Kohus: kohtuotsus Marenco jt vs. komisjon, 81/74‑88/74, EU:C:1975:139, punkt 6.

Esimese Astme Kohus: kohtuotsus Turner vs. komisjon, T‑49/91, EU:T:1992:72, punkt 24); kohtumäärused N vs. komisjon , T‑97/94, EU:T:1998:270, punkt 26, apellatsioonimenetluses sõnaselgelt kinnitatud määrusega N vs. komisjon, C‑21/99 P, EU:C:1999:508, punkt 24; Ross vs. komisjon, T‑147/04, EU:T:2005:255, punktid 24 ja 25, ning Attey jt vs. nõukogu, T‑118/11, T‑123/11 ja T‑124/11, EU:T:2012:270, punkt 28.

Avaliku Teenistuse Kohus: kohtuotsus Solberg vs. EMCDDA, F‑148/12, EU:F:2013:154, punktid 16 ja 18.