Language of document : ECLI:EU:F:2014:220

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ (pierwsza izba)

z dnia 18 września 2014 r.

Sprawa F‑118/13

Giorgio Lebedef

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Kwestie incydentalne – Oczywista niedopuszczalność

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której G. Lebedef żąda stwierdzenia nieważności sprawozdania z oceny sporządzonego za okres od dnia 1 lipca 2001 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. oraz, pomocniczo, stwierdzenia nieważności przyznania punktów za osiągnięcia w postępowaniu w sprawie awansu (2003).

Orzeczenie:      Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. G. Lebedef pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.

Streszczenie

Skargi urzędników – Interes prawny – Ocena w chwili wniesienia skargi – Skarga o stwierdzenie nieważności sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej wniesiona przez urzędnika, który przeszedł na emeryturę przed wniesieniem skargi – Niedopuszczalność

(regulamin pracowniczy, art. 90, 91)

Aby strona skarżąca mogła skutecznie wnieść skargę na mocy art. 90 i 91 regulaminu pracowniczego, musi wykazać istniejący i aktualny interes w uzyskaniu stwierdzenia nieważności zaskarżonego aktu, który to interes podlega ocenie w chwili wniesienia skargi i powinien trwać do chwili wydania orzeczenia przez sąd, pod rygorem umorzenia postępowania.

Co się tyczy interesu prawnego w odniesieniu do sprawozdania z oceny, to o ile rzeczywiście sprawozdanie to odgrywa ważną rolę w rozwoju kariery urzędnika czy pracownika, o tyle wywiera ono co do zasady wpływ na podlegającą ocenie osobę tylko do zakończenia przez nią służby, natomiast po jej zakończeniu dany urzędnik czy pracownik nie ma zasadniczo legitymacji do wniesienia skargi, chyba że udowodni istnienie szczególnej okoliczności uzasadniającej osobisty i aktualny interes w uzyskaniu stwierdzenia nieważności rozpatrywanego sprawozdania.

(zob. pkt 17, 19)

Odesłanie

Trybunał, wyrok Marenco i in./Komisja, od 81/74 do 88/74, EU:C:1975:139, pkt 6

Sąd Unii Europejskiej, wyrok Turner/Komisja, T‑49/91, EU:T:1992:72, pkt 24; postanowienia: N/Komisja, T‑97/94, EU:T:1998:270, pkt 26, utrzymany w postępowaniu odwoławczym w mocy postanowieniem N/Komisja, C‑21/99 P, EU:C:1999:508, pkt 24; Ross/Komisja, T‑147/04, EU:T:2005:255, pkt 24, 25, 27; Attey i in./Rada, T‑118/11, T‑123/11 i T‑124/11, EU:T:2012:270, pkt 28

Sąd do spraw Służby Publicznej, Solberg/ECMN, F‑148/12, EU:F:2013:154, pkt 16, 18