Language of document : ECLI:EU:F:2014:235

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2014 m. spalio 15 d.

Byla F‑55/10 RENV

Chrysanthe Moschonaki

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Grąžinimas nagrinėti teismui po sprendimo panaikinimo – Įdarbinimas – Pranešimas apie laisvą darbo vietą institucijos viduje – Pranešime apie laisvą darbo vietą nurodytos tinkamumo sąlygos – Paskyrimų tarnybos diskrecija“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo C. Moschonaki prašė panaikinti 2009 m. rugsėjo 30 d. Europos Komisijos sprendimą atmesti jos kandidatūrą „bibliotekininko (‑ės) / dokumentalisto (‑ės) asistento (‑ės)“ pareigoms užimti ir atlyginti jai tariamai patirtą žalą.

Sprendimas:      Panaikinti 2009 m. rugsėjo 30 d. sprendimą, kuriuo Europos Komisija atmetė C. Moschonaki kandidatūrą „bibliotekininko (‑ės) / dokumentalisto (‑ės) asistento (‑ės)“ pareigoms užimti. Priteisti iš Europos Komisijos sumokėti C. Moschonaki 5 000 eurų. Europos Komisija padengia savo ir C. Moschonaki bylose F‑55/10, T‑476/11 P ir F‑55/10 RENV patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Pranešimas apie laisvą darbo vietą – Dalykas – Administracijos pareiga nurodyti sąlygas, keliamas norint užimti darbo vietą – Apimtis – Kandidatūros atmetimas dėl pranešime apie laisvą darbo vietą nenurodytos sąlygos neatitikimo – Pažeidimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 4 ir 29 straipsniai)

Teisinio saugumo principas, pagal kurį administracija turi leisti suinteresuotiesiems asmenims tiksliai žinoti jiems nustatytų pareigų arba jų turimų teisių turinį, reikalauja, kad taisyklė, kurioje nustatytos jos personalo teisės ir pareigos, būtų tinkamai paskelbta tokiomis sąlygomis ir tokia forma, kokias turi nustatyti administracija.

Kalbant konkrečiai apie taisykles, susijusias su pareigūnų įdarbinimu, paskyrimų tarnyba pranešime apie laisvą darbo vietą turi kuo tiksliau nurodyti sąlygas, kurių reikalaujama norint užimti atitinkamą darbo vietą, tam, kad suinteresuotieji asmenys galėtų įvertinti, ar gali pateikti kandidatūrą. Žinoma, minėta tarnyba neprivalo priminti Pareigūnų tarnybos nuostatuose aiškiai numatytų sąlygų, nes preziumuojama, kad kandidatai jas žino, bet pranešimas apie laisvą darbo vietą prarastų savo tikslą, t. y. informuoti kandidatus apie sąlygas, keliamas norint užimti darbo vietą, jeigu administracija galėtų atmesti kandidatą dėl motyvo, kuris aiškiai nenurodytas šiame pranešime ar Pareigūnų tarnybos nuostatuose arba nepaskelbtas.

Todėl sąlygoje, kuri, kalbant apie pranešimą apie laisvą darbo vietą institucijos viduje, skirta neleisti dalyvauti atrankoje tam tikriems pareigūnams, kurie yra visiškai tinkami, dėl ja siekiamo teisinio poveikio, t. y. siekio neleisti dalyvauti atrankoje tam tikriems teisę į tai turintiems asmenis, turi būti aiškiai ir tiksliai išdėstytas tokį draudimą dalyvauti pagrindžiantis paaiškinimas. Todėl nepaskelbtu reikalavimu, kuris aiškiai neišplaukia iš pranešimo apie laisvą darbo vietą, negalima remtis prieš suinteresuotąjį asmenį, siekiant atmesti jo kandidatūrą.

(žr. 41, 42, 45 ir 47 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: Sprendimo Grassi / Taryba, 188/73, EU:C:1974:112, 40 punktas; Sprendimo ROM-projecten, C‑158/06, EU:C:2007:370, 25 punktas; Sprendimo Skoma-Lux, C‑161/06, EU:C:2007:773, 28 punktas; Sprendimo Heinrich, C‑345/06, EU:C:2009:140, 44 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: Sprendimo Vecchi / Komisija, T‑356/94, EU:T:1996:136, 50 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: Sprendimo Wenig /Komisija, F‑80/08, EU:F:2009:160, 90 punktas; Sprendimo Šimonis /Komisija, F‑113/07, EU:F:2011:44, 73 ir 74 punktai.