Language of document : ECLI:EU:F:2014:234

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE
A UNIUNII EUROPENE
(Camera întâi)

15 octombrie 2014

Cauza F‑23/11 RENV

AY

împotriva

Consiliului Uniunii Europene

„Funcție publică – Funcționari – Trimitere la Tribunal spre rejudecare după anulare – Promovare – Exercițiul de promovare 2010 – Analiză comparativă a meritelor – Decizia de a nu îl promova pe reclamant”

Obiectul:      Acțiune formulată în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA potrivit articolului 106a din acesta, prin care AY a solicitat anularea deciziei Consiliului Uniunii Europene de a nu îl promova în gradul AST 9 în cadrul exercițiului de promovare 2010 și repararea prejudiciului pe care consideră că l‑a suferit

Decizia:      Respinge acțiunea. AY suportă propriile cheltuieli de judecată efectuate în cauzele F‑23/11, T‑167/12 P și, respectiv, F‑23/11 RENV, precum și cheltuielile de judecată efectuate de Consiliul Uniunii Europene în cauza F‑23/11. Consiliul Uniunii Europene suportă propriile cheltuieli de judecată efectuate în cauzele T‑167/12 P și F‑23/11 RENV.

Sumarul hotărârii

1.      Funcționari – Promovare – Analiză comparativă a meritelor – Puterea de apreciere a administrației – Control jurisdicțional – Limite

(Statutul funcționarilor, art. 45)

2.      Funcționari – Promovare – Criterii – Merite – Luarea în considerare a vechimii în grad – Caracter subsidiar – Luarea în considerare a constanței în ceea ce privește durata meritelor – Domeniu de aplicare

(Statutul funcționarilor, art. 45)

1.      Pentru evaluarea interesului serviciului, precum și a calificărilor și a meritelor candidaților, care trebuie luate în considerare în cadrul unei decizii de promovare în temeiul articolului 45 din statut, autoritatea împuternicită să facă numiri dispune de o largă putere de apreciere, iar, în acest domeniu, controlul instanței Uniunii trebuie să se limiteze la a verifica dacă, ținând seama de considerațiile și motivele care au stat la baza aprecierii administrației, aceasta s‑a menținut în limite rezonabile și nu și‑a exercitat competența într‑un mod vădit incorect. Prin urmare, instanța Uniunii nu poate substitui aprecierea autorității împuternicite să facă numiri cu propria sa apreciere privind calificările și meritele candidaților.

Menținând totodată efectul util care trebuie să fie recunoscut marjei de apreciere a autorității împuternicite să facă numiri, o eroare este vădită atunci când poate fi percepută cu ușurință și iese în evidență din perspectiva criteriilor pe care legiuitorul a intenționat să le impună deciziilor în materie de promovare.

Autoritatea împuternicită să facă numiri dispune de competența statutară de a proceda la analiza comparativă a meritelor prevăzută la articolul 45 din statut, potrivit procedurii sau metodei pe care o consideră cea mai adecvată.

(a se vedea punctele 38-40)

Trimitere la:

Curte: Hotărârea Bouteiller/Comisia, 324/85, EU:C:1987:59, punctul 6

Tribunalul Uniunii Europene: Hotărârea Comisia/Dittert, T‑51/08 P, EU:T:2011:702, punctul 54

Tribunalul Funcției Publice: Hotărârea Canga Fano/Consiliul, F‑104/09, EU:F:2011:29, punctul 35

2.      Deși nu se poate deduce din articolul 45 din statut că ar exista un principiu potrivit căruia un funcționar trebuie să fie promovat în cazul în care nu are o activitate necorespunzătoare sau un principiu privind avansarea regulată în carieră care ar obliga administrația să promoveze automat un funcționar numai ca urmare a faptului că a atins o anumită vechime în grad, această dispoziție nu exclude totuși să se ia în considerare, pentru promovare, meritele funcționarilor pe toată perioada într‑un anumit grad.

Criteriul constanței în ceea ce privește durata meritelor nu constituie un criteriu distinct de cele trei criterii prevăzute în mod expres la articolul 45 alineatul (1) din statut care trebuie luate în considerare cu titlu principal în vederea analizei comparative a meritelor, ci se referă în mod direct la primul dintre acestea, întemeiat pe rapoartele de evaluare a funcționarilor. Mai precis, acest element de apreciere permite o mai bună luare în considerare a tuturor meritelor funcționarilor cu drept de promovare, măsurată din perspectiva acestui prim criteriu.

De altfel, recurgerea la plural în expresia „rapoartele de evaluare a funcționarilor” care figurează la articolul 45 alineatul (1) din statut arată că autoritatea împuternicită să facă numiri este obligată în principiu să ia în considerare toate rapoartele de evaluare a funcționarilor de la numirea în grad, ceea ce echivalează în mod obligatoriu cu luarea în considerare a unui criteriu precum cel al constanței în ceea ce privește durata meritelor.

(a se vedea punctele 50, 58 și 59)

Trimitere la:

Tribunalul Uniunii Europene: Hotărârea Stols/Consiliul, T‑95/12 P, EU:T:2014:3, punctele 41 și 42

Tribunalul Funcției Publice: Hotărârea Barbin/Parlamentul, F‑68/09, EU:F:2011:11, punctul 90, și Hotărârea Canga Fano/Consiliul, EU:F:2011:29, punctul 68