Language of document :

Преюдициално запитване от High Court of Justice Queen's Bench Division (Административен съд) (Англия и Уелс) (Обединено кралство), постъпило на 27 октомври 2014 г. — Pillbox 38 (UK) Limited, извършващо търговска дейност под наименованието „Totally Wicked“/Secretary of State for Health

(Дело C-477/14)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

High Court of Justice Queen's Bench Division (Административен съд)

Страни в главното производство

Жалбоподател: Pillbox 38 (UK) Limited, извършващо търговска дейност под наименованието „Totally Wicked“

Ответник: Secretary of State for Health

Преюдициални въпроси

Член 20 от Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година1 за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО2 невалиден ли е в неговата цялост или в някоя негова съответна част на едно или няколко от следните основания:

в неговата цялост или в някоя негова съответна част налага на производителите на електронни цигари и/или на търговците на дребно задължения, които нарушават принципа на пропорционалност, разглеждан във връзка с принципа на правна сигурност?

поради същите или подобни съображения не съответства на принципа на равенството и/или неправомерно нарушава конкуренцията?

не съответства на принципа на субсидиарност?

нарушава правата на производителите на електронни цигари и на търговците на дребно по членове 16 и/или 17 от Хартата на основните права?

____________

1 ОВ L 127,стp. 1

2 ОВ L 194, стp. 26; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 7, стр. 125.