Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court of Justice (England and Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Ühendkuningriik) 27. oktoobril 2014 – Pillbox 38 (UK) Limited, turundusnimega Totally Wicked versus Secretary of State for Health

(kohtuasi C-477/14)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court)

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Pillbox 38 (UK) Limited, turundusnimega Totally Wicked

Vastustaja: Secretary of State for Health

Eelotsuse küsimused

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta direktiivi 2014/40/EL1 tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/37/EÜ2 artikkel 20 on tervikuna või asjakohases osas kehtetu ühel või mitmel järgmistest põhjustest:

See tervikuna või selle asjakohane osa kehtestab elektrooniliste sigarettide tootjatele ja/või müüjatele rea kohustusi, mis rikuvad proportsionaalsuse põhimõtet, kui seda tõlgendada koos õiguskindluse põhimõttega?

Samadel või samasugustel põhjustel ei järgi see võrdsuse põhimõtet ja/või kahjustab õigusvastaselt konkurentsi?

See ei järgi subsidiaarsuse põhimõtet?

See rikub elektrooniliste sigarettide tootjate või jaemüüjate õigusi, mis tulenevad põhiõiguste harta artiklist 16 ja/või artiklist 17?

____________

1 ELT L 127, lk 1.

2 EÜT L 194, lk 26.