Language of document :

2014 m. spalio 27 d. High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Pillbox 38 (UK) Limited, veikianti pavadinimu Totally Wicked / Secretary of State for Health

(Byla C-477/14)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court)

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Pillbox 38 (UK) Limited, veikianti pavadinimu Totally Wicked

Atsakovė: Secretary of State for Health

Prejudiciniai klausimai

Ar 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/40/ES1 dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo ir kuria panaikinama Direktyva 2001/37/EB2 , visas 20 straipsnis arba atitinkama jo dalis negalioja dėl vienos ar daugiau iš šių priežasčių:

visame jame arba atitinkamoje jo dalyje elektroninių cigarečių gamintojams ir (arba) mažmenininkams nustatoma įvairių pareigų, pažeidžiančių proporcingumo principą, siejamą su teisinio saugumo principu,

dėl tokių pačių arba panašių priežasčių jis neatitinka lygybės principo ir (arba) juo neteisėtai iškreipiama konkurencija,

jis neatitinka subsidiarumo principo,

juo pažeidžiamos elektroninių cigarečių gamintojų arba mažmenininkų teisės, įtvirtintos Pagrindinių teisių chartijos 16 straipsnyje ir (arba) 17 straipsnyje?

____________

1 OL L 127, p. 1.

2 OL L 194, p. 26; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 6 t., p. 147.