Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice Queen’s Bench Division (Administrative Court) (England and Wales) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 27 października 2014 r. – Pillbox 38 (UK) Limited, działająca pod nazwą „Totally Wicked”, przeciwko Secretary of State for Health

(Sprawa C-477/14)

Język postępowania: angielski

Sąd odsyłający

High Court of Justice Queen’s Bench Division (Administrative Court)

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Pillbox 38 (UK) Limited, działająca pod nazwą „Totally Wicked”

Druga strona postępowania: Secretary of State for Health

Pytania prejudycjalne

Czy art. 20 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r.1 w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylającej dyrektywę 2001/37/WE2 jest nieważny w całości lub w odpowiedniej części z jednego lub kilku z następujących powodów:

Nakłada on w całości lub w odpowiedniej części na producentów lub sprzedawców detalicznych papierosów elektronicznych szereg obowiązków, które naruszają zasadę proporcjonalności w związku z zasadą pewności prawa?

Z równoważnych lub podobnych powodów – nie jest zgodny z zasadą równości lub niezgodnie z prawem zakłóca konkurencję?

Jest niezgodny z zasadą pomocniczości?

Narusza prawa producentów lub sprzedawców detalicznych papierosów elektronicznych wynikające z art. 16 lub 17 karty praw podstawowych?

____________

1 Dz.U. L 127, s. 1.

2 Dz.U. L 194, s. 26.